10 000 zł grzywny za unikanie szczepień

Medexpress

Opublikowano 07 lipca 2017, 13:38

477057051 Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 07 lipca 2017, 13:38

W odpowiedzi na petycję „o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepienia osób zdrowych” skierowaną do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w której stowarzyszenie Stop-Nop żądało "zaniechania przez Wojewodę wydawania niezgodnych z prawem postanowień, w których wyznacza zdrowym osobom indywidualne terminy szczepień obowiązkowych oraz stosuje grzywy celem przymuszenia do wykonania szczepienia w wyznaczonym przez siebie terminie" MZ przysłało obszerne wyjaśnienia.
Resort zdrowia przypomniał, że obowiązek szczepień ochronnych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, z późn. zm.), która w art. 5 zobowiązuje osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do poddawania się szczepieniom ochronnym, wskazując jednocześnie, że w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie przedmiotowego obowiązku ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.).
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. Tym samym, w przypadku stwierdzenia uchylania się rodziców lub opiekunów od wypełnienia ustawowego obowiązku szczepień dzieci konieczne jest podejmowanie działań w celu przymuszenia osób zobowiązanych (rodziców lub opiekunów dzieci) do wypełnienia tego obowiązku.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są wierzycielem obowiązku szczepień ochronnych, jako obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego wprost z przepisu prawa. Zatem, w przypadku upływu terminów wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym przez jego rodzica lub opiekuna, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ PIS uprawniony do żądania w drodze egzekucji administracyjnej wykonania obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym.
Kwestie sposobu egzekwowania obowiązku szczepień, jako obowiązku o charakterze niepieniężnym, zostały określone w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 10 ww. ustawy egzekucji administracyjnej podlegają obowiązki niepieniężne pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczegółowego, przy czym zgodnie z art. 3 § 1 ww. ustawy egzekucję administracyjną stosuje się nie tylko do obowiązków, które wynikają z decyzji lub postanowień właściwych organów, lecz w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego również wtedy, gdy obowiązki wynikają bezpośrednio z przepisu prawa (tj. nie podlegają konkretyzacji w formie decyzji administracyjnych), chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej.
We wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym wierzyciel wskazuje organowi egzekucyjnemu środek egzekucyjny.
Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.
Jednocześnie MZ zaznacza, że zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Źródło: mz.gov.pl
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepienia / kara / grzywna / obowiązek szczepień
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31