Andrzej Masiakowski: Domagamy się poprawy jakości opieki nad pacjentem

Thinkstock/GettyImages
- Podstawowa opieka zdrowotna powinna być wiodącym elementem systemu ochrony zdrowia - powiedział w rozmowie z Medexpressem dr n.med. Andrzej Masiakowski.
Medexpress 2017-12-22 17:24

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zostało zaproszone do pracy w zespole powołanym przez Ministra Zdrowia w styczniu 2016 roku. Udział w pracach zespołu z ramienia PPOZ brali: Bożena Janicka, prezes PPOZ, Andrzej Masiakowski, ekspert PPOZ.

- Wielokrotnie zgłaszaliśmy uwagi co do przyszłości planowanych przez resort zdrowia zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, jak również informowaliśmy media, występowaliśmy do pani premier Beaty Szydło itd. - powiedział Masiakowski. Dodał, iż w trakcie obrad zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zgłosiło odrębne zdanie do opracowania pt. „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje strategii rozwiązań systemowych”. Zamieszczamy je poniżej:

  1. Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 roku powołał Zespół, któremu powierzył opracowanie projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz testu regulacyjnego. Na pierwszym spotkaniu Zespołu Minister poszerzył to zadanie o opracowanie dodatkowo strategii dla podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzeniem z dnia 23 marca 2016 roku Minister zmienił nazwę Zespołu i zawęził jego zadanie jedynie do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

  1. Zespół nie przyjął regulaminu procedowania nad tekstem opracowania stąd pewnym zaskoczeniem dla Zespołu musiały być zarządzane przez przewodniczącego Zespołu głosowania nad niektórymi zapisami oraz ankietowanie poglądów członków Zespołu w sprawach, których wyniki badań nie były wcześniej wiadome członkom Zespołu mogły zostać użyte.

  1. Finalnemu opracowaniu nie może być przypisane autorstwo całego Zespołu. Od początku Zespół pracował nad opracowaniem autorstwa Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Opracowanie to udostępniane było fragmentami i poddawane konsultacjom środowisk reprezentowanych w Zespole. Opracowania tego nie poparło środowisko pielęgniarek i położnych z uwagi na projektowane rozwiązania zmierzające do ograniczenia najsilniejszego atrybutu wolności jakim jest prawo do posiadania własnego podmiotu leczniczego.

  1. Opracowanie finalne nie może być traktowane jako strategia ponieważ nie ma jej znamion: wizji podstawowej opieki zdrowotnej, pełnej analizy SWOT, celów strategicznych i szczegółowych oraz kierunków działania , które pozwoliłyby cele te osiągnąć. Nie ma także harmonogramu ich realizacji. Zwracałem na to uwagę w trakcie prac Zespołu. W pewnym momencie próby odpowiedniego przeredagowania tekstu podjął się dr Adam Kozierkiewicz. Praca jego nie była już dalej kontynuowana. Szczegółowa analiza opracowania finalnego oraz powszechnie dostępnych opracowań programowych Kolegium Lekarzy Rodzinnych prowadzi do wniosku, że opracowanie finalne jest aktualną wersją tych ostatnich.

  1. Opracowanie finalne w takim kształcie nie może być punktem wyjścia do opracowania założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wobec całkowitej dysfunkcjonalności systemu ochrony zdrowia, czego negatywne skutki najbardziej odczuwają dzisiaj pacjenci, pilne opracowanie strategii zmian w systemie ochrony zdrowia jest koniecznością. Szczególnie w tym należy uwzględnić rolę podstawowej opieki zdrowotnej. Przy czym celami strategicznymi powinny stać się: po pierwsze, wskazanie podstawowej opieki zdrowotnej jako wiodącego elementu sytemu ochrony zdrowia. Po drugie, komplementarną a nie konkurencyjną rolę pozostałych elementów systemu. Po trzecie przywrócenie zerwanych więzi wewnątrz systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarza rodzinnego, jako koordynatora zaspokajania potrzeb zdrowotnych pacjentów. Po czwarte, poprawa jakości opieki zdrowotnej nad pacjentami za sprawą poszerzenia kompetencji podstawowej opieki zdrowotnej i upodmiotowienia roli pacjenta w procesie zaspokajania jego rzeczywistych potrzeb zdrowotnych.

PDF

Zobacz także