AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w grudniu?

Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikował plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 grudnia.
Medexpress 2020-11-20 08:08

PLAN PRACY RADY PRZEJRZYSTOŚCI POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 50/2020
7 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Kymriah (tisagenlecleucelum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ICD-10 C91.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Xtandi (enzalutamidum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
(ICD-10 C61)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Jinarc (tolvaptanum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia
wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q 61.2)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Imbruvica (ibrutynib)
Wskazanie: chłoniak Burkitta (ICD10:C83.7)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych,
w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
5. Entyvio (vedolizumab)
Wskazanie: inne choroby jelit (ICD-10: K63.8) – leczenie pacjenta pediatrycznego
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych,
w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
6. Opdivo (nivolumab)
Wskazanie: nowotwór złośliwy nerki w stadium uogólnienia (ICD-10: C64) – II linia leczenia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych,
w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
7. Revlimid (lenalidomid)
Wskazanie: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych,
w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
8. Reblozyl (luspatercept)
Wskazanie: zespół mielodysplastyczny (ICD10: D46.7)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych,
w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
9. Zasadność włączenia koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII, w ramach modułu
4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne
Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
10. 1) „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek miasta Katowice 2021-2027”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
2) „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla
mieszkańców gminy Polkowice od 60 r.ż.”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
3) „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców
województwa lubuskiego”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
4) „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców
miasta Lublin”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
5) „Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 51/2020 8 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Przygotowanie opinii w sprawie efektywności u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku
życia produktów leczniczych z określonych grup limitowych (cz.1)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 52/2020 14 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Stelara (ustekinumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Nubeqa (darolutamidum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
(ICD-10 C61)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Revlimid (lenalidomidum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym
uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C90.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Kymriah (tisagenlecleucelum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki
limfoblastycznej z komórek B (ICD-10 C91.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. 1) „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na lata
2021-2025”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
2) „Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
3) „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Góra Kalwaria oraz dla pracowników Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 53/2020 15 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Przygotowanie opinii w sprawie efektywności u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku
życia produktów leczniczych z określonych grup limitowych (cz.2)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 54/2020 21 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Przygotowanie opinii w sprawie efektywności u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku
życia produktów leczniczych z określonych grup limitowych (cz.3)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
2. Opinia w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym B.87: „Leczenie
idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1 – WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
3. Adderall XR (amphetaminum / dextroamphetaminum) - WARUNKOWO
Wskazanie: zespół ADHD
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
4. Glycosade (dieta eliminacyjna) - WARUNKOWO
Wskazanie: glikogenoza
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
5. Talicia (amoxicillinum/omeprazolum/rifabutinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: zespół Helicobacter pylori
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
6. Ocena zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: telemedyczna kardiotokografia
(ktg), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności włączenia do wykazu
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia dotyczącego
zdalnego monitorowania stanu płodu z wykorzystaniem mobilnego urządzenia KTG w warunkach
domowych pn.: „Telemedyczna kardiotokografia (KTG)”
7. netupitantum + palonosetronum
Wskazanie: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną
chemioterapią z zastosowaniem antybiotyku z grupy antracykliny i cyklofofamidu - profilaktyka
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
8. Opracowanie dotyczące oceny zasadności wprowadzenia zmian w zapisach programu polityki
zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-
2022”.
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 55/2020 28 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Zejula (niraparibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka
otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. SOS – środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego -preparat złożony - WARUNKOWO
Wskazanie: uzupełnienie diety w acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej,
hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHADD, deficycie VLCAD
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu
docelowego
3. UCD Trio, UCD Anamix Infant, UCD Anamix Junior, UCD Amino 5- WARUNKOWO
Wskazania: deficyt transkarbamylazy (transkarbamoilazy) ornitynowej, deficyt syntazy
karbamylofosforanu 1 (CPS 1), lizynuryczna nietolerancja białka
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
4. L-Citrulline - WARUNKOWO
Wskazania: deficyt transkarbamylazy (transkarbamoilazy) ornitynowej, deficyt syntazy
karbamylofosforanu 1 (CPS 1), lizynuryczna nietolerancja białka
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także