AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w marcu?

Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikował plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 marca.
Medexpress 2021-02-25 10:59

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 9/2021 1 MARCA 2021 ROKU

1) „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024”
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców
Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 2021-2024”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 10/2021 8 MARCA 2021 ROKU

1. Yescarta (axicabtagene ciloleucel) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie aksykabtagenem cyloleucel chorych na chłoniaki
z dużych komórek B (ICD-10 C83, C85)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Lenvima (lenvatinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C22.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Cystagon (cysteamina)
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy
nefropatycznej (ICD-10 E72.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. SOS - preparatzłożony - WARUNKOWO
Wskazanie:uzupełnienie diety w acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej,
hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHAD, deficycie VLCAD
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu
docelowego
5. Glycosade - WARUNKOWO
Wskazanie: glikogenoza oraz glikogenoza typu Ia, Ib, III, IV, VI, IX, XI, III-VI-IX
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu
docelowego
6. Produkty lecznicze zawierające substancję czynną flecainidum: Apocard Retard; Flecaine; Flecaine LP,
Flecainid Hexal; Tambocor; Tambocor Mite - WARUNKOWO
Wskazanie: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz
przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne
pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
7. Daraprim (pyrimethaminum) - WARUNKOWO
Wskazanie: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna; toksoplazmoza OUN w przebiegu HIV
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
8. Fruti Vits - WARUNKOWO
Wskazanie: uzupełnienie diety o witaminy i składniki mineralne w acydurii metylomalonowej, padaczce
lekoopornej, deficycie dehydrogenazy pirogronianowej, deficycie transportera glukozy typu I,
homocystynurii, glikogenozie typu I, kwasicy glutarowej typu I, deficycie liazy adenylobursztynianowej,
deficycie syntazy karbamylofosforanu (CPS1), LCHAD (niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych
kwasów tłuszczowych), uzupełnienie diety o witaminy i składniki mineralne w acydurii propionowej
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu
docelowego
9. 1) „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta
Rzeszowa na lata 2021-2025”
2) „Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-
2025”
3) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2021-2025”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 11/2021 15 MARCA 2021 ROKU

1. Invocana (canagliflozinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie pacjentów dorosłych z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii
skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Rupaller (rupatadinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki u dorosłych
i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Ultomiris (ravulizumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
(ICD-10 D59.5)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. „Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin nie mogących
spontanicznie zrealizować planów rozrodczych”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
5. „Profilaktyki raka piersi”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań
przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 12/2021 22 MARCA 2021 ROKU

1. Atectura Breezhaler (Indakaterol + Mometazonu furoinian) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą
astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta2 mimetyków
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Enerzair Breezhaler (Indakaterol + Glikopironium bromek + Mometazonu furoinian) - WARUNKOWO
Wskazanie: podtrzymujące leczenie astmy u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano
odpowiedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymującego leczenia skojarzonego długo działającym
beta2 mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w dużych dawkach, u których wystąpiło
co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Fasenra (benralizumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej sterydozależnej
benralizumabem (ICD-10 J82)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Edarabid (edaravonum) – WARUNKOWO
Wskazanie:stwardnienie zanikowe boczne
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
5. Kuvan (sapropterin dihydrochloride) – WARUNKOWO
Wskazanie: nietypowa postać fenyloketonurii- defekt syntazy biopteryn, defekt syntazy
6-pirogronylotetrahydrobiopteryny (6-PTPS), deficyt cyklohydrolazy guanozynotrójfosforanu (GTP-CH)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
6. Włączenie produktu emicizumab do modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy
Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” -
WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 13/2021 29 MARCA 2021 ROKU

1. „Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia
opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego
2. „Monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia
opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego
3. Produkty lecznicze zawierające substancję czynną colestyraminum: Vasosan S, Vasosan P, Quantalan,
Questran, Questran light, Colestyramin-Ratiopharm, Lipocol – WARUNKOWO
Wskazania: biegunka przewlekła, w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka
w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego; choroba Hirschsprunga; choroba LeśniowskiegoCrohna; ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego,
enterostomią; dyslipidemia, w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia; pierwotna
żółciowa marskość wątroby; wtórna marskość wątroby z cechami cholestazy, będąca następstwem
zakażenia wirusem HCV; pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych; postępująca rodzinna
cholestaza wewnątrzwątrobowa; świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia
wątroby, zespołu Alagille’a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
4. Milupa Basic F – WARUNKOWO
Wskazania: zaburzenie utleniania kwasów tłuszczowych pod postacią deficytu CACT, chłonkotok
(w tym stan po zabiegach kardiochirurgicznych), abetalipoproteinemia, zaburzenia gospodarki
lipidowej (hiepercholesterolemia i hipertriglicerydemia), deficyt lipazy lipoproteinowej
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu
docelowego
6. Rozerem (ramelteon) – WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie bezsenności u dorosłych pacjentów w kolejnej linii leczenia
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
7. Rehabilitacja lecznicza dla osób po chorobie COVID-19
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań
przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji
8. „Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie
Covid-19 »Łódzkie Centrum Postcovidowe«”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej
współfinansowanym przez UE w ramach EFS

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także