AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w październiku?

Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikował plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 października.
Medexpress 2021-09-15 13:50

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 45/2021 4 PAŹDZIERNIK 2021 ROKU

1. Azathioprinum - WARUNKOWO
Wskazanie: nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku
życia; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia; zapalenie
naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych
2. Theophyllinum - WARUNKOWO
Wskazanie: bradykardia u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
3. Phenoxymethylpenicillinum - WARUNKOWO
Wskazania: zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku –
profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów
z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego – profilaktyka
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
4. Ciclosporinum - WARUNKOWO
Wskazanie: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; anemia aplastyczna u dzieci
do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia, zespół Alporta z białkomoczem
u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
5. 1) „Poprawa jakości opieki okołoporodowej mieszkanek Wrocławia pn. »Pokoje Narodzin«”
2) „Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata
2022-2026”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 46/2021 11 PAŹDZIERNIK 2021 ROKU

1. Rybelsus (semaglutide) - WARUNKOWO
Wskazanie: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące
lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c
≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowonaczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie
innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię,
lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat
dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Trulicity (dulaglutidum) - WARUNKOWO
Wskazanie: cukrzyca typu 2, po niepowodzeniu leczenia co najmniej dwóch doustnych leków
hipoglikemizujących lub insuliny bazowej w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem
hipoglikemizującym, z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą, z poziomem BMI ≥ 30 kg/m2 oraz
bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowonaczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród
wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie
tętnicze, -palenie tytoniu
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Taltz (ixekizumabum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. 1) „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomia”
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości w populacji dzieci w Gminie
Syców”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 47/2021 18 PAŹDZIERNIK 2021 ROKU

1. Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań
przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji
2. Dexamethasonum - WARUNKOWO
Wskazania: nowotwory złośliwe – leczenie wspomagające, nowotwory złośliwe – premedykacja
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
3. Colecalciferolum - WARUNKOWO
Wskazania: przewlekła choroba nerek
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 48/2021 25 PAŹDZIERNIK 2021 ROKU

1. Taltz (ixekizumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii
(SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Furosemidum - WARUNKOWO
Wskazanie: objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie
wspomagające
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
3. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18 roku życia oraz dla osób po 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Żory”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także