AOTMiT: Jest plan pracy Rady Przejrzystości na luty

Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikował plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 30 stycznia.
Medexpress 2021-01-18 08:29

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 5/2021 1 LUTEGO 2021 ROKU

1. Lenvima (lenvatinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego
na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C.73)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Tresiba (insulinum degludecum) - WARUNKOWO
Wskazanie: cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia; cukrzyca typu 2
u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2
u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi
epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją
wg WHO)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Kymriah (tisagenlecleucelum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych
komórek B (ICD-10 C83, C85)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. 1) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób
odkleszczowych na lata 2021-2024” (gm. Kleszczów)
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób gruczołu krokowego
i narządów układu moczowego u mężczyzn, mieszkańców Imielina na lata 2021-2026”
3) „Program badania wzroku dla uczniów szkół Gminy Nowogard na lata 2021-2023”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 6/2021 8 LUTEGO 2021 ROKU

1. Ozempic (semaglutidum) - WARUNKOWO
Wskazanie: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące
lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥ 8%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m2 oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-
naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie
innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię,
lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat
dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Cabometyx (cabozantinib)
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Venclyxto (venetoclaxum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD 10: C.91.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Leukine (sargramostim) - WARUNKOWO
Wskazanie: autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP) po nieskutecznym płukania
płuc (WLL) lub przeciwwskazań do jego zastosowania
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego w trybie importu docelowego
5. Ketocal 3:1 (proszek); Ketocal 4:1 (proszek); Ketocal 4:1 LQ (płyn) / Ketocal 4:1 LQ Multifibre (płyn);
Ketocal 2,5:1 LQ MCT Multifibre (płyn) – WARUNKOWO
Wskazanie: padaczka lekooporna
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych w trybie importu
docelowego
6. Ocena zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: telemedyczna kardiotokografia
(KTG), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania
świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
7. 1) „Program profilaktyki raka szyjki macicy mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023”
2) „Program profilaktyki raka piersi mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023”
3) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród
mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2023”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 7/2021 15 LUTEGO 2021 ROKU

1. Cystagon (cysteamina) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy
nefropatycznej (ICD-10 E72.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Yescarta (axicabtagene ciloleucel)- WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie aksykabtagenem cyloleucel chorych na chłoniaki
z dużych komórek B (ICD-10 C83, C85)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Lenvima (lenvatinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C22.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. PKU GMPro (o smaku waniliowym) - WARUNKOWO
Wskazanie: fenyloketonuria u pacjentów powyżej 12 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. Forxiga (dapagliflozinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej
komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo
zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy beta-adrenolityków oraz jeśli wskazane
antagonistach receptora mineralokortykoidów
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
6. Fruti Vits - WARUNKOWO
Wskazanie: uzupełnienie diety o witaminy i składniki mineralne w acydurii metylomalonowej, padaczce
lekoopornej, deficycie dehydrogenazy pirogronianowej, deficycie transportera glukozy typu I,
homocystynurii, glikogenozie typu I, kwasicy glutarowej typu I, deficycie liazy adenylobursztynianowej,
deficycie syntazy karbamylofosforanu (CPS1), LCHAD (niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych
kwasów tłuszczowych)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu
docelowego
7. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu
i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym
przez UE w ramach EFS

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 8/2021 22 LUTEGO 2021 ROKU

1. SOS – środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - preparat złożony - WARUNKOWO
Wskazanie:uzupełnienie diety w acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej,
hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHADD, deficycie VLCAD
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w trybie importu
docelowego.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także