AOTMiT: Jest plan taryfikacji na 2022 r.

Źródło: AOTMiT
Minister zdrowia przekazał do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Plan Taryfikacji na rok 2022.
Medexpress 2021-06-30 12:27

Do Planu włączono obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym, obejmujące choroby układu oddechowego, choroby narządu wzroku oraz choroby wewnętrzne.
W trakcie prac nad obszarami świadczeń włączonych do planu taryfikacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości realizacji powyższych świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym, w celu optymalizacji leczenia oraz synchronizacji wycen świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym. Zostanie także przeprowadzona analiza grup internistycznych mająca na celu wyodrębnienie grup najbardziej niedoszacowanych.
Prace Agencji będą obejmować również inne zadania w zakresie taryfikacji świadczeń, szczególnie istotne dla bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wskazane przez ministra zdrowia jako te, których wycena powinna zostać zweryfikowana.
Szczególnego podkreślenia wymagają w tym zakresie prace związane z weryfikacją wycen świadczeń, dla których toczą się aktualnie prace w zakresie porządkowania koszyka świadczeń gwarantowanych (zmiana technologii medycznej).
W 2022 roku Agencja będzie również kontynuować prace mające na celu pozyskanie danych w zakresie leczenia szpitalnego, którego koszty stanowią największą część kosztów świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez płatnika: 47,4 mld zł w 2019 r. (52,8% kosztów świadczeń zdrowotnych). Dane pochodzące od świadczeniodawców odgrywają kluczową rolę w procesie weryfikacji rzeczywistych kosztów udzielanych świadczeń, służących ustaleniu taryf. Agencja planuje pozyskanie danych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, której koszty w 2019 r. wyniosły 5,1 mld zł (5,7% kosztów świadczeń zdrowotnych). Pozyskanie danych z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej umożliwi kontynuowanie analiz porównawczych kosztów świadczeń realizowanych w trybie ambulatorium oraz szpitalnym.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także