Apel NRL ws. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów lekarzy i lekarzy dentystów emerytów

Fot. Getty Images/iStockphoto
Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu 7 grudnia 2019 r. przyjęła apel w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów lekarzy i lekarzy dentystów emerytów.
Medexpress 2019-12-10 10:12

Poniżej zamieszczamy treść apelu.

Wobec licznych głosów napływających ze strony środowiska lekarzy emerytów Naczelna Rada Lekarska zwraca się do ministra finansów z apelem o wprowadzenie zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego i przejściu na emeryturę kontynuują wykonywanie zawodu lub podejmą ponownie wykonywanie zawodu. Zwolnieniem od podatku dochodowego powinny być objęte przychody osiągane przez te osoby z tytułu wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Za przyjęciem proponowanego rozwiązania przemawia ważny interes społeczny, w tym przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Samorząd lekarski od lat alarmuje, że w polskim systemie opieki zdrowotnej bardzo poważnie odczuwalne są braki kadrowe, szczególnie brakuje lekarzy specjalistów. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w najbliższych latach problem ten może się jeszcze pogłębiać. Brak kadry medycznej jest jednym z najistotniejszych problemów, które trapią polską opiekę zdrowotną.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że w obliczu takich problemów z pozyskaniem wykwalifikowanego personelu medycznego władze państwowe powinny dokładać wszelkich starań, aby możliwie najefektywniej wykorzystywać dostępne zasoby kadr medycznych. Z jednej strony powinno się dążyć do zdejmowania z lekarzy licznych obowiązków administracyjnych i biurokratycznych. Z drugiej strony należy stwarzać zachęty – także ekonomiczne - do wykonywania zawodu przez lekarzy, którzy z uwagi na wiek i posiadane uprawnienia emerytalne ograniczyli swoją aktywność zawodową, ale nadal dysponują wiedzą i umiejętnościami, które mogą dobrze służyć pacjentom. Jednym z czynników ekonomicznej zachęty do dalszego wykonywania pracy przez lekarzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i przeszli na emeryturę, mogłoby być zwolnienie przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania zawodu z podatku PIT. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w grupie wiekowej, której dotyczy niniejszy apel, większość osób to doświadczeni lekarze posiadający specjalizację lekarską, czyli osoby, których deficyt jest najbardziej odczuwalny w polskich placówkach medycznych. Wobec docierających sygnałów, że brak specjalistów jest powodem zamykania całych oddziałów szpitalnych, możliwość aktywizacji zawodowej lekarzy emerytów posiadających specjalizację byłaby niezwykle cenna.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje przy tym, że prawodawstwo polskie dopuszcza zwolnienie podatkowe dla podatników wskazanych według kryterium wieku, czego dowodem jest ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394), na mocy której zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. Rada Ministrów wskazała, że celem ustanowienia zwolnienia podatkowego jest aktywizacja zawodowa osób młodych do 26. roku życia poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Jednocześnie wskazano, że zwolnienie podatkowe dotyczy wyłącznie przychodów z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, służby oraz umowy zlecenia.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej równie istotne przesłanki związane z ochroną interesu ogólnospołecznego oraz zapewnieniem pacjentom dostępu do opieki zdrowotnej przemawiają za utrzymaniem aktywności zawodowej lub ponowną aktywizacją zawodową lekarzy emerytów, czemu służyłoby ustanowienie zwolnienia podatkowego dla tej kategorii przychodów. Samorząd lekarski jest zdania, że uszczerbek dla dochodów podatkowych Państwa związany z ustanowieniem proponowanego zwolnienia podatkowego będzie w stopniu dostatecznym równoważony poprzez poprawę dostępności pacjentów do lekarza, szczególnie do lekarza specjalisty.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także