Będą zapomogi dla członków OIL w Warszawie z „Funduszu Covid-19”

OIL w Warszawie
Medexpress 2021-01-28 08:31

Lekarze i lekarze dentyści zakażeni wirusem SARS-CoV-2 będą mogli składać do Rady Funduszu Samopomocy wnioski o zapomogę.

Z funduszu mogą korzystać lekarze i lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którzy w skutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 byli hospitalizowani i wymagali respiratoterapii, bądź wysoko przepływowej tlenoterapii, łącznie z hospitalizacją oraz mający inne ciężkie powikłania w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Warunkiem ubiegania się o zapomogę z funduszu jest brak zaległości finansowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz trudna sytuacja materialna lekarza i lekarza dentysty.

Z możliwości korzystania z zapomogi wyłączeni są lekarze i lekarze dentyści, którzy otrzymali odszkodowanie z PZU S.A. w ramach polisy ubezpieczeniowej zawartej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wysokość zapomogi z funduszu ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku w kwocie 2 500 zł.

Warunkiem uzyskania zapomogi jest złożenie do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające przyczyny ubiegania się o przyznanie zapomogi, tj. zaświadczenie o chorobie, odpisy kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz inne istotne dokumenty.

Wniosek winien zostać przekazany do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w formie pisemnej na adres: ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa lub mailowo na adres: fundusz@oilwaw.org.pl

W razie pytań należy kontaktować się z Radą Funduszu Samopomocy:

Daniel Jarosz – tel. 22 54 28 333

d.jarosz@oilwaw.org.pl

Źródło: OIL w Warszawie

PDF

Zobacz także