Będą zmiany kryteriów wyboru ofert ws. opieki psychiatrycznej dzieci

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Medexpress 2020-12-29 14:18

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 4 „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.” w tabeli nr 1 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ” w częściach 54–56 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1641), zwanym dalej „rozporządzeniem koszykowym”.

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie wymogów rozporządzenia do
zmienionych rozporządzeniem koszykowym wymogów odnośnie realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1) Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i
młodzieży – I poziom referencyjny;
2) Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny;
3) Ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom
referencyjny.

W przedmiocie postępowania – Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny warunek dotyczący dostępności do świadczeń został podzielony na dwa odrębne punkty w celu zróżnicowania ilości punktów przyznawanych świadczeniodawcom za ilość wizyt środowiskowych wykonanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W przedmiocie postępowania – Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, z uwagi na rezygnację w rozporządzeniu koszykowym z zespołu leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży usunięto warunek:

1) zatrudnienia dodatkowej osoby posiadającej certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz dodatkowej osoby z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;

2) dotyczący realizacji przez oferenta co najmniej 20% wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto, dodano dwa warunki premiujące oferentów realizujących umowę w zakresie świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z realizacją obowiązku szkolnego na oddziale minimum w ramach szkoły podstawowej w czasie roku szkolnego oraz świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Będzie to przede wszystkim korzystne dla świadczeniodawców zapewniających kompleksowość udzielanych świadczeń.

W przedmiocie postępowania – Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny w celu podwyższenia jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń wprowadzono kryterium premiujące zapewnienie przez świadczeniodawcę całodobowej opieki lekarza dyżurującego w oddziale. Zaproponowano również w ramach kryterium kompleksowość dodanie dwóch warunków:

1) oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania określonym w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży;

2) oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania określonym w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W rozporządzeniu dokonano również poprawek o charakterze legislacyjno - redakcyjnym.
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia dostępu do świadczeń opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, które mogą być realizowane po przeprowadzeniu przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zawarciu tych umów. Uzasadnieniem krótszego niż 14-dniowy termin wejścia w życie projektu rozporządzenia jest ważny interes pacjentów, czyli jak najszybsze wdrożenie kompleksowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Skrócenie terminu wejścia w życie projektowanych przepisów umożliwi wydanie przez prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia przepisów wdrażających przyjęte rozwiązania oraz przygotowanie techniczne postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w tym czasie umożliwi dostosowanie się świadczeniodawców do nowych regulacji.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także