Będą zmiany świadczeń ws. endoprotezoplastyki

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Medexpress 2020-12-10 08:47

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia projektu.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1398, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w przepisach określających minimalne warunki wymagane od świadczeniodawców realizujących świadczenie gwarantowane: endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego w odniesieniu do kryteriów jakościowych przez udokumentowanie wykonania liczby zabiegów. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na wnioski świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, którzy zwracali uwagę, iż z uwagi na trwająca sytuację epidemiologiczną w kraju utrudnione może okazać się spełnienie minimalnych warunków wymaganych w odniesieniu do udokumentowania wykonania rocznej liczby zabiegów aloplastyk stawu biodrowego i stawu kolanowego.

Dodatkowo konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wskazywał, iż trwająca sytuacja epidemiologiczna utrudnia również świadczeniodawcom realizacje operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego, tym samym pozostawienie warunku udokumentowania operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat również spowoduje, iż w późniejszych latach znaczna część świadczeniodawców nie będzie uprawniona do realizacji tych zabiegów. Ze względu na brak informacji jak długi czas potrwa sytuacja epidemiologiczna wywołana wirusem SARS CoV 2, przy czym pewne jest, że na początku 2021 r. sytuacja ta się nie zmieni określono 2-letni czas obowiązywania przepisu epizodycznego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Ze względu, iż każdy dzień opóźnienia wejścia w życie przedmiotowych przepisów, może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych w 2021 r., proponuje się, aby rozporządzenie wchodziło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu rozporządzenia, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także