Będą zmiany w ratownictwie medycznym?

Medexpress

Opublikowano 07 marca 2016, 10:54

ambulance Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 07 marca 2016, 10:54

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło propozycje zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

NRL chce rezygnacji z procedury konkursowej organizowanej przez NFZ. Zdaniem Rady system PRM jako finansowany ze środków budżetowych państwa nie powinien podlegać procedurom konkursowym NFZ na zasadach ustalonych dla kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dystrybucja środków finansowych powinna uwzględniać potrzeby systemu a nie podlegać kryteriom przetargowym.

NRL chce także ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy w dziedzinie medycyny ratunkowej - poprzez nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W większości szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego obserwuje się dotkliwe braki lekarzy specjalistów z dziedziny medycyny ratunkowej. Zdaniem NRL nie wzrasta zainteresowanie młodych lekarzy podjęciem tej specjalizacji. Dla podniesienia atrakcyjności tej specjalizacji proponuje się umożliwienie zarówno lekarzom specjalistom medycyny ratunkowej podjęcie dodatkowych, pokrewnych specjalizacji, jak i lekarzom tych specjalności uzyskanie specjalizacji z dziedziny medycyny ratunkowej w trybie skróconym. Wymagałoby to oczywiście opracowania nowych programów specjalizacji (zmiany w modułach podstawowych).

W związku z brakami specjalistów z dziedziny medycyny ratunkowej proponuje się czasowo rozszerzyć art. 57 ust. 1 ustawy o PRM o dopuszczenie do pracy w charakterze lekarza systemu wszystkich lekarzy specjalności lekarskich pod warunkiem odpowiedniego stażu pracy i ukończenia dodatkowego dedykowanego kursu specjalistycznego.

Rada postuluje także zmniejszenie liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego - poprzez ustawowe określenie proporcji zespołów "S" do "P". Proponuje się ustawowo określić procentową (od 20% do 30%) liczbę zespołów typu „S" w stosunku do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w województwie. Obecnie wojewoda przygotowuje plan bez tej zasady, a określenie realistycznej proporcji pomoże, w sytuacji wystarczającej ilości ratowników medycznych, zrekompensować brak kadry lekarskiej. Uzyskane środki finansowe należy oczywiście przeznaczyć na dodatkowe zespoły typu „P" dyżurujące całodobowo lub w części doby.

Inne postulaty:

Dopuszczenie możliwości transportu międzyszpitalnego przez zespoły ratownictwa medycznego w stanach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta - poprzez zmianę warunków kontraktowania

Określenie zakresu działania zespołów ratownictwa medycznego - poprzez wyłączenie działań nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w nagłym zagrożeniu życia i zdrowia

Wprowadzenie ścisłych kryteriów udzielania pomocy w szpitalnych oddziałach ratunkowych -poprzez reorganizację nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej

Ujednolicenie procedur w szpitalnych oddziałach ratukowych -poprzez przyjęcie jednolitych standardów postępowania.

Postuluje się by dokumentacja medyczna i procedury obowiązujące w szpitalnych oddziałach ratunkowych były jednolite w całym kraju.

Zmiana wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru -poprzez uzupełnienie o jednostki specjalistyczne.

Źródło: nil.org.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

PRM / ratownicy medyczni / ratownictwo medyczne / nrl
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30