Będą zmiany w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Medexpress

Opublikowano 17 sierpnia 2020, 08:31

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 17 sierpnia 2020, 08:31

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169), zwanej dalej „ustawą”. W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz), realizując upoważnienie art. 34 ust. 6 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia odwołał wszystkie części PESoz we wszystkich dziedzinach, które miały się odbyć od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca w sesji wiosennej 2020 r., przedłużając jednocześnie wiosenną sesję egzaminacyjną 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. PESoz w sesji wiosennej 2020 r. zostaną wznowione od dnia 1 września 2020 r., zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy.

Mając na uwadze organizację sesji jesiennej PESoz oraz niezakończenie sesji wiosennej tego egzaminu pojawiła się konieczność wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego złożenie wniosków o przystąpienie do tego egzaminu w sesji jesiennej również osób, które obecnie uczestniczą w sesji wiosennej. Takie rozwiązanie pozwoli tym osobom w przypadku niezaliczenia tego egzaminu w sesji wiosennej na udział w najbliższej sesji bez konieczności oczekiwania na sesję wiosenną w 2021 r.

Jednocześnie koniecznym jest wprowadzenie regulacji dotyczącej zwrotu opłaty za sesję jesienną w przypadku gdy dana osoba zaliczy egzamin w całości lub w części w sesji wiosennej 2020 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przedłożony projekt przewiduje, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na cel, jakim jest konieczność jak najszybszego umożliwienia zainteresowanym złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., w związku z faktem, iż minister właściwy do spraw zdrowia, działając na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy, wydłużył do dnia 14 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przystąpienie do PESoz, który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020 r.

Projektowane regulacje nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane regulacje nie dotyczą majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Projektowane regulacje nie mają wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / ochrona zdrowia / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31