Będą zmiany w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2021, 15:33

busy hospital corridor Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2021, 15:33

Obecnie obowiązujące wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” i „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” są określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222). Wzory tych dokumentów nie spełniają wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Celem wprowadzenia nowych wzorów dokumentów w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie ich do wymagań określonych w ustawie z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281).

Projekt nie będzie przedmiotem pre-konsultacji.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag.

Projekt zostanie przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych m.in. z: Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Lekarską, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Radą Fizjoterapeutów, konsultantami krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, marszałkami województw, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Centrum e-Zdrowia, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Małopolskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Neurologicznych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Polskim Towarzystwem Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Pediatrycznych, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Stomijnych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Alergologicznych, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Opiekunów Medycznych, Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Transplantologicznego, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – „Porozumienie Zielonogórskie”, Ogólnopolską Konfederacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Pracodawców Business Centre Club, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia, Pracodawcami Zdrowia, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszeniem Menedżerów Pielęgniarstwa, Krajowym Sekretariatem Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Stowarzyszeniem Pacjentów Primum Non Nocere, Stowarzyszeniem „Dla Dobra Pacjenta”, Stowarzyszeniem „Hospicjum Domowe”, Ogólnopolską Konfederacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna, Federacją Związków Pracodawców Opieki Zdrowotnej, Związkiem Przedsiębiorców i Prawodawców, Polskim Stowarzyszeniem Perfuzjonistów, Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej oceny.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RCL / pielęgniarki / położne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31