RCL: Będą zmiany warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Medexpress 2020-11-26 15:50

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zmiana rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, z późn. zm.) stanowi realizację postanowień porozumień zawartych w dniach 24 września 2018 r. oraz 9 października 2019 r. w Warszawie pomiędzy ministrem zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie kontynuacji na zasadach określonych w zmienianym rozporządzeniu średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych przez zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2021 r. dla:

1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w
rodzaju ratownictwo medyczne,

2) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów
zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na
kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy,

4) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w
rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych:

a) w szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do
funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882).

Od dnia 1 lipca 2021 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla grup zawodowych
wymienionych powyżej będzie wyliczany według współczynników korygujących na podstawie
zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu ze względu na obowiązujący stan pandemii zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożliwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym.

Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt nie ma wpływu na mikro- małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także