Będą zmiany ws. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

busy hospital corridor
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Medexpress 2021-03-02 09:08

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Obecnie obowiązujące wzory dyplomu uzyskania tytułu specjalisty określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 16 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761, z późn. zm.) nie spełniają wymagań wynikających z funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289) i rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281), zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie zabezpieczeń”.

Ponadto aktualnie termin składania wniosków o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego specjalizacyjnego (PES) upływa 31 października (w danym roku). W związku z tym osoby, które przystąpiły do egzaminu w listopadzie, a uzyskały wynik negatywny oraz osoby, które planowały przystąpić do egzaminu, a nie przystąpiły nie mają możliwości złożenia wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego specjalizacyjnego (PES) na następną sesję wiosenną, a tym samym muszą czekać na przystąpienie do egzaminu państwowego w sesji jesiennej (tj. 1 rok).

Głównym celem wprowadzenia zmian w projekcie rozporządzenia jest określenie nowego wzoru dokumentu: „dyplom uzyskania tytułu specjalisty”, zakwalifikowanego do kategorii drugiej dokumentów publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289), spełniającego minimalne zabezpieczenia dokumentu publicznego przed fałszerstwem, o których mowa w tabeli II ,,Minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii drugiej”, II.1 Dokumenty papierowe załącznika do rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń.

Ponadto projektowane przepisy zakładają również zmianę terminu składania wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) na sesję wiosenną z 31 października na 30 listopada umożliwiając osobom, które przystąpiły do egzaminu w listopadzie, a uzyskały wynik negatywny lub osobom, które planowały przystąpić do egzaminu, a nie przystąpiły, złożenie wniosków o egzamin państwowy. Projektowana zmiana pozwala na skrócenie czasu oczekiwania osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu PES o okres 1 roku. Oczekiwanym efektem projektowanej zmiany będzie wcześniejsze zasilenie rynku pracy odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Zakres spraw regulowanych w projektowanym rozporządzeniu nie jest objęty przepisami Unii Europejskiej. Z uwagi na zakres projektowanego rozporządzenia nie jest konieczne dokonywanie porównania z regulacjami obowiązującymi w innych państwach.

Projekt ustawy nie był przedmiotem pre-konsultacji.

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny

Wydatki związane ze sfinansowaniem wyprodukowania nowego prawa wykonywania zawodu zostaną sfinansowane w ramach nakładów przeznaczanych na ochronę zdrowia i nie będą stanowić podstawy do zwiększenia budżetu cz. 46 – Zdrowie

Zabezpieczenie dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w papierze i w druku nie wpłynie na rynek pracy. Wydłużenie terminu składania wniosków o egzamin do końca listopada umożliwi większej liczbie osób przystąpienie do egzaminu państwowego w sesji wiosennej, a tym samym wcześniejszą możliwość uzyskania tytułu specjalisty i wejścia na rynek pracy wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także