Będą zmiany ws. Lekarskiego Egzaminu Końcowego

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.
Medexpress 2021-01-15 13:30

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienionej ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”.

Przedmiotową problematykę regulowało poprzednio rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 1877), a niniejszy projekt rozporządzenia jest w większości jego powtórzeniem.

Zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu rozporządzenia polegają głównie na dostosowaniu jego przepisów do przepisów wprowadzonych ustawą zmieniającą.

Wykreśleniu podlegał przepis dotyczący warunków unieważnienia Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwanych dalej odpowiednio „LEK” i „LDEK”, z uwagi na to, że regulacja tego zakresu przeniesiona została do ustawy.

Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu, że osoba składająca zgłoszenie po raz drugi do LEK albo LDEK w języku polskim może zostać zwolniona z opłaty egzaminacyjnej w przypadku braku zaliczenia tego egzaminu w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego.

Ponadto, w przypadku ujawnienia przez zdającego błędu na świadectwie następuje wymiana świadectwa, a nie jak dotychczas wskazywały przepisy, jego korekta.

W § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia dokonano zwiększenia z 20 do 30 liczby pytań z dziedziny onkologii w LEK, które mają być zawarte każdorazowo w testach LEK w ramach pytań z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej, a także zwiększenia z 20 do 25 liczby pytań onkologicznych w testach LDEK. Powyższe wpisuje się w założenia Narodowej Strategii Onkologicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na działalność mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także