Będą zmiany ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Medexpress 2021-03-26 08:37

W związku z pandemią COVID-19, wielu świadczeniodawców odnotowuje spadek liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wydłużenie okresu rozliczeniowego o 6 miesięcy miało pozwolić na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań. Jednakże nadal trwająca epidemia i dalsze ograniczenia planowych przyjęć nie pozwoliły na „nadrobienie” niewykonanych w 2020 r. zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Przedłużenie okresu rozliczeniowego o kolejne 6 miesięcy pozwoli na zniwelowanie skutków obecnego spadku aktywności świadczeniodawców spowodowanego sytuacją epidemiczną i przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają przedłużenie okresu rozliczeniowego tylko do dnia 30 czerwca 2021 r. i wypłacanie zaliczek do końca marca 2021 r. Aby Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) mógł wypłacać zaliczki w miesiącach kwiecień – czerwiec 2021 r., a świadczeniodawcy mogli „odrabiać” niewykonane świadczenia zakontraktowane na 2020 r. za które pobrali zaliczki, istnieje konieczność nowelizacji przepisów ww. rozporządzenia.

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

przedłużenie okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończącego się w 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;

przedłużenie możliwości wypłaty świadczeniodawcom zaliczek 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) w drugim kwartale 2021 r. (nadal maksymalnie 70%).

Ponadto, proponuje się wprowadzanie wyjątku dla świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych. Świadczeniodawcy realizujący umowy z tego zakresu będą mogli się ubiegać o wypłatę zaliczki w wysokości 1/12 kwoty zobowiązania wynikającej z umowy (100%), a nie jak pozostali świadczeniodawcy o 70% kwoty zobowiązania .

Projekt rozporządzenia został przekazany na 5 dni do konsultacji publicznych i opiniowania następującym podmiotom:

Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia;
Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
NSZZ „Solidarność”
Forum Związków Zawodowych;
Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
Konfederacji „Lewiatan”;
Związkowi Rzemiosła Polskiego;
Związkowi Pracodawców Business Centre Club;
Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
Naczelnej Radzie Lekarskiej;
Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;
Krajowa Rada Fizjoterapeutów;
Naczelnej Radzie Aptekarskiej;
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia;
Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;
Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy;
Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych;
Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Położnych;
Stowarzyszeniu Menedżerów Opieki Zdrowotnej;
Rzecznikowi Praw Pacjenta;
Federacji Przedsiębiorców Polskich;
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Skrócony termin konsultacji publicznych i opiniowania wynika z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie, a także ze względu na szczególny charakter regulacji, jakim jest umożliwienie wypłaty zaliczki – części kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresach sprawozdawczych kwiecień – czerwiec 2021 r., pomimo niezrealizowania wszystkich zakontraktowanych świadczeń, w okresie panującej obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Przyczyni się to do utrzymania płynności finansowej świadczeniodawców.

Projekt został udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych oraz opiniowania zostaną przedstawione w raporcie dołączonym do niniejszej oceny.

Zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia nie będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych. Projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia nie będzie miało wpływu na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodzin.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także