Będą zmiany ws. recept

486598223
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. recept.
Medexpress 2020-07-21 13:18

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept jest ściśle powiązany z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 945), która przewiduje rozwiązania prawne pozwalające na zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków. Projekt zakłada dodanie do katalogu oznaczeń uprawnień dodatkowych zamieszczanych na recepcie oznaczenia „C”, które będzie umieszczane w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży w celu umożliwienia praktycznej realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Rozwiązanie takie jest niezbędne przez wzgląd na konieczność umożliwienia weryfikacji
przedmiotowego uprawnienia podczas realizacji recepty.

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do
projektowanego rozporządzenia działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość.

Wprowadzane zmiany nie będą miały wpływu na funkcjonowanie rodziny, osoby starsze i
osoby niepełnosprawne. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie
podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni o dnia
ogłoszenia. Dłuższe niż standardowe 14-dniowe vacatio legis jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia niezbędnych prac dostosowawczych.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także