Będą zmiany ws. rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych ze zwalczaniem COVID-19

Medexpress

Opublikowano 07 maja 2021, 08:32

Medexpress

Opublikowano 07 maja 2021, 08:32

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 42/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie polecenia ministra zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Na mocy ww. polecenia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia wykazu, odrębnie dla poszczególnych województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego, realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Niniejsze zarządzenie zmienia brzmienie załącznika nr 6a do zarządzenia zgodnie z wydaną decyzją ministra zdrowia z dnia 29.04.2021 r., znak:
DLG.745.7.2021.IJ. w ramach programu i warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji pacjentów.

Skierowanie na świadczenia z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w trybie stacjonarnym, które zostało wystawione przez wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowuje swoją ważność. Świadczenia u pacjentów już leczonych i zakwalifikowanych na zasadach przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zostaną rozliczone. Tym samym zostaną zabezpieczone prawa tych pacjentów do rehabilitacji stacjonarnej.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31