Będą zmiany ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Medexpress

Opublikowano 03 kwietnia 2020, 09:40

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 03 kwietnia 2020, 09:40

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, kwestii specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększającą się liczbą zidentyfikowanych zachorowań na COVID-19 jest konieczne wprowadzenie rozwiązania, które wyłączy konieczność osobistego okazania przez lekarzy prawa wykonywania zawodu w celu skierowania ich do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Zamiast okazania prawa wykonywania zawodu przez lekarza to wojewoda będzie weryfikował we współpracy z właściwą okręgową izbą lekarską, posiadanie przez danego lekarza dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza. Rozwiązanie to ułatwi lekarzom uzyskanie skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, gdyż nie będzie konieczne, aby stawili się osobiście w urzędzie i przedstawili dokument prawo wykonywania zawodu. Powyższe rozwiązanie ograniczy również rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, do którego mogłoby dojść w trakcie osobistego stawiennictwa lekarzy w urzędzie. Rozwiązanie powinno zostać utrzymane nawet po zniesieniu stanu epidemii, gdyż stanowi ułatwienie dla lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne.

Kolejnym rozwiązaniem uwzględnionym w projekcie jest wprowadzenie możliwości wydania przez wojewodę skierowania do odbywana szkolenia specjalizacyjnego po 30-dniowym terminie wskazanym w § 7 ust. 6 rozporządzenia. Wojewoda będzie mógł wykorzystać to uprawnienie w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Tego rodzaju sytuacje mogą zajść np. w przypadku kiedy w związku z reorganizacją sytemu ochrony zdrowia spowodowaną epidemią, lekarze stażyści nie ukończą stażu w terminie, a co za tym idzie z opóźnieniem uzyskają prawo wykonywania zawodu lub jeżeli jednostka szkoląca z powodu zmian organizacyjnych nie będzie mogła przyjąć lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Przedłożony projekt przewiduje, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na cel jakiemu służy wprowadzenie tych regulacji.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / dentyści / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31