Będą zmiany ws. specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Medexpress 2020-11-05 09:20

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest wydawane na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169, z późn. zm.).

W projekcie rozporządzenia przewiduje się wprowadzenie regulacji uszczegóławiających rozwiązania przyjęte w art. 34 ust. 10-16 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dotyczące tzw. egzaminu zdalnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia (zdalnego PESoz) oraz miejsca przeprowadzenia egzaminu. W projekcie rozporządzenia opisano postępowanie w sytuacji, gdy połączenie teleinformatyczne zostanie przerwane albo też będzie złej jakości. Dookreślono również, że oprogramowanie, wykorzystywane dla celów przeprowadzenia egzaminu w tej formie, musi zapewniać zdającemu uwidocznienie materiałów wizualnych, które stanowią treść zadania. Wymóg taki jest podyktowany względami praktycznymi i merytorycznymi, gdyż zadanie egzaminacyjne może obejmować ryciny, zdjęcia itp. Zdający musi zatem mieć dostęp do tych materiałów.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia pozwoli na przeprowadzanie egzaminów zdalnych PESoz, co w okresie pandemii jest korzystne dla zdających.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także