Będą zmiany ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego - droższy pobyt w sanatoriach

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Medexpress 2021-02-25 08:39

Zgodnie z przepisem § 7 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U z 2019 r. poz. 168), zwanego dalej „rozporządzeniem”, finansowanie przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5%.

Suma zmian wskaźnika cen towarów i usług ogółem, licząc od ostatniej waloryzacji w 2014 r., wyniosła: w 2015 r. – minus 0,9%, w 2016 r. – minus 0,6%, w 2017 r. – 2%, w 2018 r. – 1,6%, w 2019 r. – 2,3%. W związku z tym, że zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. (M.P. poz. 58), wskaźnik za 2020 r. wyniósł 3,4 %, suma zmian wskaźnika przekroczyła określony w rozporządzeniu poziom 5%.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę ponoszonych przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu ponoszonych przez świadczeniobiorcę, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wzrost odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonej przez świadczeniobiorcę korzystającego z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego kształtuje się w przedziale 14,70 zł – 58,80 zł za 21-dniowy turnus.

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie

Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania z 7-dniowym terminem na zgłaszanie uwag. Skrócenie terminu konsultacji publicznych i opiniowania wynika z konieczności niezwłocznego dokonania zmian stawek kosztów wyżywienia i zakwaterowania ponoszonych przez świadczeniobiorcę za jeden dzień pobytu w sanatorium uzdrowiskowym, w związku z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. (M.P. poz. 58). Ponadto zgodnie z przepisem § 13b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.) leczenie uzdrowiskowe może odbywać się od dnia 11 marca 2021 r. pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo zaszczepienie się pacjenta przeciwko COVID-19. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV- finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z powyższym jest niezbędne jak najszybsze wejście w życie projektowanych przepisów.

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt zostanie przesłany do zaopiniowania przez następujące podmioty:
1) konsultanta krajowego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej;
2) samorządy zawodowe (Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów);
3) związki zawodowe oraz stowarzyszenia reprezentujące zawody medyczne (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych);
4) stowarzyszenia w ochronie zdrowia, w tym z tymi działające na rzecz pacjentów (Stowarzyszenie Primum Non Nocere, Federacja Pacjentów Polskich, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Obywatelskie Stowarzyszenie – Dla Dobra Pacjenta);
5) organizacje pracodawców (Pracodawcy RP, Konferencja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Forum Związków Zawodowych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców);
6) Unię Uzdrowisk Polskich;
7) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny;
8) Radę Działalności Pożytku Publicznego i Radę Dialogu Społecznego;
9) prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Pacjenta, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.).

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie, stanowiącym załącznik do niniejszej Oceny Skutków Regulacji.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także