Będą zmiany ws. umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Medexpress

Opublikowano 06 maja 2021, 09:11

Medexpress

Opublikowano 06 maja 2021, 09:11

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 55/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

W celu umożliwienia sprawozdania przedmiotowych świadczeń dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia. Dodatkowo, w przedmiotowym załączniku zmieniono jednostkę sprawozdawczą z punktu na krotność, ze względu na brak wskazania w nim wag punktowych, do których punkt miałby odniesienie.

Ponadto, niniejszym zarządzeniem zmienia się wzór (określony w załączniku nr 11 do zarządzenia) dotyczący liczby mieszkańców domu pomocy społecznej powyżej 18. r.ż., zamieszkujących obszar działania centrum zdrowia psychicznego, w celu umożliwienia przekazywania ww. danych za pomocą portalu SZOI.

Zmiana wprowadzona w § 6 ust. 9 we wzorze umowy określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, dotycząca podstawy odnoszącej się do terminu, ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu. Zmiana ma charakter porządkowy w związku z tym nie była przedmiotem konsultacji (została wprowadzona po etapie konsultacji w wyniku uzgodnień z oddziałami wojewódzkimi NFZ).

Jednocześnie, niniejszym zarządzeniem została wprowadzona zmiana polegająca na aktualizacji metryki rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.).

W ramach konsultacji projekt zarządzenia został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom, tj.: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, Pełnomocnikowi do spraw reformy w psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i 2 młodzieży, samorządom zawodowym, reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach. Do projektu zarządzenia nie zgłoszono uwag.

Zarządzenie, zgodnie z § 3, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego (§ 2), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Wprowadzone zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023, m.in. (cel 2) - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / centra zdrowia psychicznego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30