Będą zmiany ws. warunków realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Medexpress 2021-05-14 15:25

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia nr 72/2021/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz.32), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523).

Ponadto, zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. (znak: DL.736.2.2021.DJK), do zarządzenia wprowadzono zmiany polegające na przywróceniu możliwości realizacji świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 marca 2021 r. Tym samym zaktualizowano treść zarządzenia oraz katalog świadczeń podstawowych (załącznik nr 1e). Ponadto, w treści normatywnej zarządzenia wprowadzono możliwość stosowania współczynnika korygującego 1,2 dla świadczeń z zakresu chemioterapii, w celu zachowania dotychczasowego poziomu ich finansowania oraz dostępności do tych świadczeń. Przedmiotowe zmiany będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej. Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą: 1) załącznika nr 1e do zarządzenia, określającego katalog świadczeń podstawowych, wycofujące zmiany wprowadzone po dniu 1 kwietnia 2021 r. i przywracające stan wcześniejszy;2) załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na: a) dodaniu kodu GTIN dla substancji czynnej: − 5.08.10.0000029 - Fulvestrantum - GTIN: 05909991441630, 05909991250683, − 5.08.10.0000041 - Mesnum - GTIN: 05909991438647, − 5.08.10.0000074 - Aprepitantum - GTIN: 05909991412715, − 5.08.10.0000077 - Azacitidinum - GTIN: 05901797710859, b) usunięciu kodu GTIN dla substancji czynnej: − 5.08.10.0000082 - Anagrelidum - GTIN: 05909991354053, 05909991354077, - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym; 3) załącznika nr 7 do zarządzenia, określającego katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii i polegają na: a) wykreśleniu współczynnika korygującego 1,1, dla świadczeń przy zastosowaniu substancji czynnej bicalutamidum (kod 5.08.10.0000003), b) dodaniu współczynnika korygującego 1,1, dla świadczeń przy zastosowaniu substancji czynnej fulvestrantum (kod 5.08.10.0000029) oraz azacitidinum (kod 5.08.10.0000077), z ustaleniem progu kosztowego dla fulvestrantum na poziomie 1,2260 zł/mg oraz dla azacitidinum na poziomie 5,3649 zł/mg, biorąc pod uwagę analizę limitów finansowania dla poszczególnych EAN.

Oznaczenie stosowania przepisów do rozliczania świadczeń w sposób wskazany w § 4 zarządzenia, wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem ministra zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych ministra zdrowia w sprawie objęcie refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu. Zarządzenie stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 kwietnia z wyjątkiem § 1 pkt 6, 8 i 9, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 maja 2021 r. Do rozliczania świadczeń udzielonych między 1 kwietnia 2021 r. a 30 kwietnia 2021 r. stosuje się przepisy załącznika nr 7 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

W dniach od 6 maja 2021 r. do 13 maja 2021 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. W trakcie konsultacji do projektu zarządzenia odniosło się 16 podmiotów, z czego 5 nie zgłosiło uwag. Łącznie otrzymano 26 stanowisk do przedmiotowego projektu, w tym 21 zawierających uwagi oraz 5 informujące o ich braku. Ze względu na wprowadzenie zmian polegających na przywróceniu możliwości realizacji świadczeń na zasadach obowiązujących do dnia 31 marca 2021 r., uwagi oceniono jako niezasadne.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także