Będą zmiany ws. warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Medexpress 2020-03-06 08:28

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2512). Zmiana przedmiotowego rozporządzenia jest konsekwencją zmian wprowadzanych zmianą rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) i Fundusz Emerytur Pomostowych) dla grup zawodowych wymienionych w §16 ust. 4a pkt 4 załącznika do rozporządzenia zmienianego.

Zmiany stanowią realizację postanowień porozumienia zawartego w dniu 9 października 2019 r. w Warszawie pomiędzy ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) i Fundusz Emerytur Pomostowych) w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych, niż wymienieni w § 16 ust. 4a pkt 4 załącznika do rozporządzenia zmienianego następuje do dnia 31 grudnia 2020 r. Średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla wyżej wymienionej grupy zawodowej będzie zatem wyliczany wg. zasad określonych w rozporządzeniu i nie będzie konieczności określania w tym celu – 3 – współczynników korygujących na podstawie zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także