Będą zmiany ws. warunków umów o udzielanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Medexpress 2021-06-10 09:19

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 7/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Zgodnie z ww. upoważnieniem prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana wprowadzona w zakresie § 19 zarządzenia dotyczącego przedłużenia okresu rozliczeniowego dla świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w 2020 r. (w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny) ma na celu dostosowanie przepisów nowelizowanego zarządzenia do § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548, z późn. zm.), umożliwiającego świadczeniodawcom przedłużenie okresu rozliczeniowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2021 r., na kolejny okres rozliczeniowy, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. W związku z powyższym, świadczeniodawcy (realizujący I poziom referencyjny), którym okres rozliczeniowy upływa w dniu 30 czerwca 2021 r., mogą – w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. - złożyć do Funduszu wniosek o przedłużenie okresu rozliczeniowego o kolejny okres, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Powyższa modyfikacja przepisu ma charakter porządkowy, w związku z czym odstąpiono od konsultacji społecznych.
Wprowadzona regulacja wpisuje się w realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z § 2 wejście w życie przepisów zarządzenia ma nastąpić z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także