Będą zmiany ws. wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

Fot. Getty Images/iStockphoto
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
Medexpress 2021-03-25 15:29

Uaktualniany jest załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098). Zmiana załącznika wynika z faktu, że część leków określonych w załączniku nie jest już obecna na rynku polskim, w związku z czym w nowoprojektowanym wykazie zostały one zastąpione innymi lekami.

Rekomendowana i jedynie zasadna jest interwencja legislacyjna.

Projektowane przepisy nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w innych krajach.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania z 21-dniowym terminem na zgłaszanie uwag, następującym podmiotom:

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek;
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych;
Związek Pracodawców Business Centre Club;
Narodowe Centrum Krwi;
Polskie Towarzystwo Transplantacyjne;
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
Forum Związków Zawodowych;
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
Naczelna Rada Aptekarskiej;
Naczelna Rada Lekarskiej;
Konfederacji Lewiatan;
NSZZ „Solidarność”;
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”;
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
Związek Rzemiosła Polskiego.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Zdrowia, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną przedstawione, po ich zakończeniu, w raporcie dołączonym do niniejszej oceny.

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na podmioty odpowiedzialne, których leki zostaną objęte nowym wykazem leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Jeżeli leki tych podmiotów będą finansowane osobom uprawnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to może to przełoży się to na skalę sprzedaży tych leków przez ten podmiot.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców, w tym na podmioty odpowiedzialne, których leki zostaną objęte wykazem leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Wpływ projektowanych regulacji będzie dotyczył podmiotów prowadzących obrót lekami ujętymi w projektowanym wykazie, takich jak apteki i punkty apteczne, które jednocześnie spełniają kryteria mikro-, małych, czy średnich przedsiębiorców.

Wpływ ten przejawiał się będzie w tym, ze sposób działania tych podmiotów w zakresie wydawania omawianych leków uprawnionym osobom bezpłatnie, będzie determinowany nowym zakresem projektowanego wykazu, który jest inny, niż dotychczas obowiązujący.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rodzinę i obywateli oraz na gospodarstwa domowe.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na osoby starsze i niepełnosprawne.

Nie przewiduje się wpływu projektowanych przepisów na rynek pracy.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W ocenie projektodawcy nie jest konieczna ewaluacja projektowanych regulacji.

Żródło: RCL

PDF

Zobacz także