Będą zmiany ws. wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

166776377
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Medexpress 2021-02-16 15:45

Zmiana rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), wprowadzonych art. 12 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159). Biorąc pod uwagę, że część przepisów zmienianego rozporządzenia stanowi powtórzenie przepisów ww. ustawy, zasadnym jest dokonanie nowelizacji rozporządzenia tak, aby jego przepisy były zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i nie powtarzały jej treści oraz spełniały wymagania Zasad techniki prawodawczej.

Dodatkowo wprowadzane są zmiany mające na celu usprawnienie procesu realizacji szczepień przeciwko COVID-19.

Proponowane zmiany obejmują uchylenie w § 68a ust. 2, 4 i 5, stanowiących powtórzenie przepisów zawartych odpowiednio w art. 21d ust. 2, 4 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także uchylenie w § 68b ust. 2 i 5, powtarzających przepisy znajdujące się odpowiednio w art. 21a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zmiana brzmienia § 68a ust. 1 pkt 4 w postaci zawarcia szczegółowych danych pacjenta kierowanego na szczepienie przeciwko COVID-19 ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu szczepienia i wiąże się z realizacją przyjętej strategii szczepień, w której klasyfikacja do poszczególnych grup umożliwiających skorzystanie ze szczepienia, uzależniona jest m.in. od wieku pacjenta. Dodatkowo, zmieniono brzmienie § 68b ust. 3, przez usunięcie treści stanowiącej powtórzenie art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pozostawiając odniesienie do tego przepisu precyzujące obligatoryjność dokonywania wpisów do Karty Szczepień w przypadku szczepień przeciwko COVID-19.

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Zatem podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu do opiniowania i konsultacji, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter rozporządzenia.

Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w związku z § 140 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz komisji prawniczej.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, projekt został przekazany do opinii Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Radzie Fizjoterapeutów i Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych. W ramach powyższego opiniowania, nie zgłoszono uwag.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także