Bogdan Gajewski: Nowy program leczenia chorych na hemofilię wnosi zmiany, na które czekali pacjenci

Medexpress

Opublikowano 19 pazdziernika 2018, 17:47

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 19 pazdziernika 2018, 17:47

- Cieszymy się, że Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 został przyjęty. Umożliwia chorym normalne życie. Wnosi zmiany, na które czekali pacjenci, jak utworzenie ośrodków kompleksowego leczenia. Zapewnia leczenie w kolejnych latach na dobrym europejskim poziomie, objęcie profilaktyką, immunotolerancją wszystkich pacjentów, którzy tego wymagają. Chorzy będą mieli mniej krwawień i powikłań, które powoduje źle leczona hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne. Mamy nadzieję, że Program podpisany przez ministra Sławomira Gadomskiego będzie w pełni realizowany w całej Polsce - mówi mówi Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.

Jak program oceniają pacjenci?

- Krajobraz leczenia chorych na hemofilię zmienia się. Na rynku pojawiają się nowe technologie i nowe metody leczenia. Krokiem w dobrym kierunku jest umożliwienie Radzie Programu decydowania o wprowadzeniu nowych produktów leczniczych - w ramach środków przeznaczonych na program. To dobrze, że Polska zaoferuje pacjentom lepsze metody leczenia. Pacjencie doceniają też możliwość leczenia lekami rekombinowanymi dla dotychczas nieleczonych pacjentów.
- Kolejną pozytywną rzeczą jest wprowadzenie dostaw domowych, na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. Chorzy na hemofilię w Polsce, na skutek złego leczenia w przeszłości, mają poważnie uszkodzone stawy i problemy z poruszaniem się. Ilość leków, które regularnie odbierają, jest porównywalna z objętością małej szafy. Dla wielu osób niepełnosprawnych to poważny problem, dlatego wielu chorych stosowało mniejsze ilości czynników krzepnięcia, żeby zaoszczędzić. Nie byli w stanie zabrać ze sobą odpowiedniej ilości leków, leczyli się więc nieprawidłowo. Dostawy domowe będą korzystne, ponieważ odpowiednio leczeni chorzy będą mieli mniej powikłań. Szkoda jednak, że dostawy domowe będą wprowadzone tylko w ograniczonym zakresie.
- Udało się też uregulować sprawę zakupu osprzętu dla pacjentów z założonym centralnym dojściem żylnym. Dotychczas kupowany był tylko lek. Dla wielu chorych koszt zakupu osprzętu oraz płynów dezynfekcyjnych (około 1000 zł miesięcznie) był barierą w stosowaniu leczenia. Dla rodziców i dla dorosłych pacjentów na rentach inwalidzkich była to przeszkoda nie do pokonania. Wielokrotnie wcześniej Polskie Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na Hemofilię pisało do MZ, prosząc w imieniu chorych, by ta sprawa została uregulowana.
- Bardzo ważny jest też zapis o utworzeniu rejestru chorych, który pozwoli precyzyjniej planować zakupy leków i objęcie chorych lepszą opieką.
- Program wskazuje ośrodki leczenia hemofilii i przewiduje zawarcie z nimi umów na realizację Programu. W tej sprawie jeszcze trzeba podjąć kilka kroków, aby ośrodki mogły prawidłowo funkcjonować, by służyć chorym. Temat będzie podejmowany w kolejnych działaniach PSCH.
- W ocenie pacjentów błędem jest zapis. który pojawił się w ostatecznej wersji programu, żeby wystawienie zamówienia na koncentrat czynnika krzepnięcia przez lekarza spoza ośrodka leczenia hemofilii do profilaktyki i leczenia domowego, było możliwe dopiero po przedstawieniu przez pacjenta Karty Postępowania wystawionej przez ośrodek. Zasada ta będzie obowiązywała od 1 lipca 2019 roku. Pacjenci z różnych powodów mogą mieć kłopoty z uzyskaniem tego dokumentu (np. długi czas oczekiwania na wizytę w poradni, trudna sytuacja zdrowotna i finansowa). Nigdzie na świecie nie jest praktykowana taka zasada. Uzależnianie wydania leku od posiadania karty pacjenta jest błędem. To również niezgodne ze standardami leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na świecie. Wprowadzenie takich uregulowań może oznaczać zgon pacjenta np. w sytuacji poważnego krwawienia wewnętrznego. Czas w takich wypadkach odgrywa zasadniczą rolę.

- Dziękujemy za podpisanie programu i wspólnie podjęte kroki dla poprawy leczenia chorych na hemofilię w przyszłości.Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomogły w przyjęciu i opracowaniu Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 - Pacjenci podkreślają, że to bardzo ważne, ponieważ Program umożliwia chorym na skazy krwotoczne normalne i produktywne życie - dziękuję w imienu pacjentów Bogdan Gajewski.

Przypomnijmy różnice między nowym programem, a obowiązującym

a) obecnie obowiązujący Program przewiduje zakup wyłącznie wymienionych

w Programie produktów leczniczych, natomiast Program na lata 2019-2023 przewiduje procedurę wprowadzania do Programu emicizumabu, rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII, czynników o przedłużonym działaniu i innych noworejestrowanych leków. Ma to związek ze spodziewaną przez lekarzy rejestracją nowych leków do leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych. Włączenie nowych leków będzie wiązało się z koniecznością zawnioskowania do MZ przez Radę i uzyskania opinii AOTMiT.

b) dotychczasowy Program przewidywał wyspecjalizowanie ośrodków leczenia hemofilii na podstawie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Program na lata 2019-2023 wskazuje ośrodki leczenia hemofilii i przewiduje zawarcie z nimi umów na realizację Programu.

c) dotychczasowy Program przewidywał szkolenia lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Program na lata 2019-2023 przewiduje szkolenia, oprócz powyżej wymienionych grup, również dyspozytorów medycznych.

d) dotychczasowy Program przewiduje prowadzenie ewidencji wydań koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny w ramach systemu informatycznego użyczonego przez NFZ. Nowy Program przewiduje utworzenie rejestru medycznego i dedykuje na ten cel określone środki.

e) program na lata 2019-2023 przewiduje dostawy domowe koncentratów czynników krzepnięcia dla większej grupy pacjentów niż dotychczas.

f) nowy program przewiduje możliwość leczenia rekombinowanymi koncentratami czynników VIII i IX nie tylko dzieci ale i dorosłych – za zgodą Rady wcześniej nie otrzymujących leków osoczopochodnych, bez zgody Rady w przypadku uczulenia na leki osoczopochodne po dwukrotnym podaniu różnych koncentratów czynnika VIII lub IX i zgłoszeniu działań niepożądanych do URPLWMiPB.

g) Nowy program przewiduje możliwość zakupu leków z zestawami do infuzji dla pacjentów z założonym centralnym dojściem żylnym. Dotychczas kupowany był tylko lek.

Jakie są zasadnicze różnice między dokumentem na kolejne lata wypracowanym przez ekspertów, a tym po zmianach MZ?

a) w projekcie aktualnie procedowanym przez Ministerstwo Zdrowia uporządkowano cel główny i cele szczegółowe Programu.

b) uporządkowano zapisy dotyczące planowanych interwencji tak, aby każda interwencja wskazywała cel Programu, do którego się odnosi.

c) doprecyzowano mierniki efektywności Programu i wpisano uzasadnienie dla mierników.

d) doprecyzowano zasady dostępu do koncentratów rekombinowanych czynników krzepnięcia VIII i IX u dorosłych. W niektórych przypadkach Rada Programu będzie potwierdzała kwalifikację u dorosłych w zakresie korzystania z koncentratów rekombinowanych czynników krzepnięcia VIII i IX.

e) wprowadzono zasadę, aby wystawienie zamówienia na koncentrat czynnika krzepnięcia przez lekarza spoza ośrodka leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych do profilaktyki i leczenia domowego, poprzedzało przedstawienie karty postępowania wystawionej przez ten ośrodek. Zasada ta będzie obowiązywała od 1 lipca 2019 roku, aby pacjenci wcześniej mogli uzyskać ww. karty postępowania. Posiadanie karty nie będzie warunkowało leczenia w stanach zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta.

Program: TU

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

hemofilia / Bogdan Gajewski / Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31