Branża farmaceutyczna chce zmiany planu finansowego NFZ

Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2019, 09:07

Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2019, 09:07

Przedstawiciele branży farmaceutycznej są zaniepokojenie brakiem realizacji zapisów dokumentu rządowego „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”.

W szczególności zwracają uwagę na brak zbieżności obu dokumentów w zakresie zagwarantowania minimalnego poziomu środków w ramach całkowitego budżetu na refundację.
Sytuacja przedstawiona w planie finansowym NFZ na 2020 r. kontynuuje trend niskiego poziomu wydatków na budżet refundacyjny, co może sprawić, że sukcesywny wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB w 2024 roku nie pozwoli na zwiększenie dostępności do skutecznego i bezpiecznego leczenia polskich pacjentów - ostrzega branża farmaceutyczna.


Według przedstawionego dokumentu udział całkowitego budżetu na refundację w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem środków na refundację w rezerwach wyniesie 15,25% i będzie 0 1,15 mld zł niższy niż minimum określone w dokumencie strategicznym „Polityka lekowa”.


Przedstawiciele producentów leków przypominają w liście, że zgodnie z Ustawą o refundacji, budżet na refundację leków może wynosić do 17%, a w uzasadnieniu Ustawy podkreślono, iż celem wprowadzenia w art. 3 ustawy określonego wskaźnika całkowitego budżetu na refundację w relacji do kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ogółem było zapewnienie „gwarancji dla pacjentów, że dostępność do produktów refundowanych będzie sukcesywnie zwiększana wraz ze zwiększaniem budżetu na całość systemu ochrony zdrowia”. Tak określona wysokość budżetu na refundację miała zagwarantować powiązany ze wzrostem globalnych środków na świadczenia wzrost nakładów na refundację, a jednocześnie nie spowodować ograniczenia dostępności pacjentów do innych świadczeń gwarantowanych, w szczególności hospitalizacji i specjalistycznych porad ambulatoryjnych.

- Tymczasem z roku na rok widzimy znaczącą dysproporcję między wzrostem nakładów na zdrowie a budżetem na refundację. Dla zobrazowania sytuacji warto podkreślić, że w 2016 roku w planie przewidzianych było na refundację leków łącznie 1l 728 729 tys. PLN, co stanowiło łącznie 16,35% całkowitego budżetu na świadczenia (w tym czasie całkowity budżet na świadczenia wynosił 71 714 146 tys. PLN), a planie finansowym NFZ na 2020 rok jest to 13 989 434 tys. PLN (przy całkowitym budżecie na świadczenia na poziomie 91 754 033 tys. PLN). Oznacza to, że dynamika wzrostu budżetu refundacyjnego jest niższa niż dynamika wzrostu całkowitego budżetu NFZ na świadczenia o niemal 9 pkt procentowych. Jest to szczególnie niepokojące z uwagi na fakt, że wydatki na refundację leków w Polsce na tle innych krajów europejskich są bardzo niskie — stanowią w ujęciu per capita jedynie 47% średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i tylko 28% średniej najbardziej rozwiniętych europejskich krajów. (w stosunku do PKB w Polsce wydatki na leki stanowią 0,5%, podczas gdy w krajach CEE 1%, a w krajach EU5 1,2% PKB). (...) Wobec przedstawionych powyżej argumentów wnosimy o dokonanie rewizji projektu w nawiązaniu do kierunków strategicznych nakreślonych w dokumencie „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”. Budowanie racjonalnej polityki zdrowotnej wymaga stabilnego otoczenia dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W naszej opinii, warunkiem koniecznym dla tego procesu jest respektowanie przez instytucje administracji rządowej zobowiązań podjętych przez Radę Ministrów - piszą Irena Rej i Bogna Cichowska-Duma.

Źródło: INFARMA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / Izba Gospodarcza Farmacja Polska / ministerstwo finansów / INFARMA
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28