Co dalej z PES? W życie wchodzi rozporządzenie

Źródło: MZ
W Dzienniku Ustaw MZ ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Medexpress 2020-03-12 19:06

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 602 i 2129) w § 27 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PES, minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny. Odwołując PES, minister właściwy do spraw zdrowia wydłuża czas trwania sesji egzaminacyjnej, w której miał się odbyć odwołany egzamin, jednorazowo o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą przedłużenia sesji egzaminacyjnej w czasie, o który została przedłużona dana sesja, minister właściwy do spraw zdrowia może powtórnie przedłużyć czas trwania danej sesji egzaminacyjnej o okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. O odwołaniu całości lub części PES w danej dziedzinie medycyny i przedłużeniu sesji egzaminacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia informuje na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej CEM.

5. Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustala nowe terminy PES i informuje o nich lekarzy, którzy mieli przystąpić do odwołanego PES, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach PES jest zamieszczana na stronie internetowej CEM.”.

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że egzamin testowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, zaplanowany na 14 marca bieżącego roku nie odbędzie się. O nowym terminie egzaminu zdający zostaną powiadomieni z zachowaniem co najmniej 14-dniowego wyprzedzenia. CEM prosi lekarzy mających przystąpić do egzaminów w przyszłym tygodniu (16-21 marca) o regularne sprawdzanie informacji na stronie CEM.

Źródło: Dz.U./CEM

PDF

Zobacz także