Co pominięto w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa”

Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2018, 11:08

logo_MEDEXPRESS_pl Fot. Tomasz Kobosz
Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2018, 11:08

Ewa Borek, prezes Fundacji My pacjenci pozytywnie ocenia fakt, że dokument powstał w oparciu o założenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące tworzenia i wdrażania polityki lekowej z roku 2016. Jej zdaniem na uznanie zasługuje uporządkowana struktura dokumentu, obejmująca opis aktualnej sytuacji, diagnozę problemów i charakterystykę kluczowych wyzwań, cele, narzędzia ich osiągnięcia oraz określa sposoby pomiaru efektów; oraz podjęcie działań zmierzających do oceny efektów leczenia i płacenia za efekt po rozwinięciu możliwości jakie daje e-recepta.
- Dokument może stanowić wzór z jakiego powinny korzystać inne strategiczne dokumenty polityk publicznych - chwali projekt prezes fundacji.
Zdaniem Ewy Borek, w dokumencie pominięto jednak kilka istotnych polityk, które dotyczą oczekiwań i potrzeb pacjentów w zakresie dostępu do informacji, leków a także ich bezpieczeństwa.
Pacjentocentryczna procedura wycofania leków z rynku
Doświadczenia afery szczepionkowej i dotyczącej wycofania z rynku walsaratanu ujawniły deficyt mechanizmów informowania, identyfikowania pacjentów i monitorowania procesu wycofania z rynku leków, co do których istnieją wątpliwości dotyczące ich skuteczności lub bezpieczeństwa klinicznego. Należy zbudować de novo procedury identyfikowania pacjentów, powiadamiania oraz wspierania działań pacjentów w takich sytuacjach. System informowania i monitorowania wycofania produktów z rynku dotyczy systemu dystrybucji i nie obejmuje swoim zakresem pacjentów. System powinien minimalizować zaangażowanie i odpowiedzialność pacjentów za procedury wycofywania produktów z rynku, oferując im jednocześnie dostęp do informacji i wsparcie pod postacią dedykowanej infolinii.
Pisaliśmy o tym szerzej w: http://www.medexpress.pl/jak-polscy-pacjenci-wycofuja-z-polskiego-rynku-chinski-walsartan/71071
Polityka taka jest ważnym elementem bezpieczeństwa farmakoterapii i nie powinna zostać pominięta w strategicznym dokumencie. Obecnie odpowiedzialność i koszty wycofania produktów leczniczych z rynku ponoszą pacjenci.
Pacjentocentryczny system dystrybucji leków do domu
Należy zmierzać w kierunku wprowadzenia w Polsce systemu dystrybucji produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjenta. To światowy trend, który jest nieuchronny pomimo negatywnych opinii środowisk farmaceutów. Rozwój pacjentocentrycznych rozwiązań w ochronie zdrowia, dostarczanie usług zdrowotnych w miejscu i czasie jakie określą pacjenci, rozwój telemedycyny koncepcji health anywhere czy homespital, migrowanie świadczeń zdrowotnych do domu pacjenta wymaga, żeby na końcu procesu diagnostycznego czy terapeutycznego odbywającego się wirtualnie lub w domu pacjenta, dotarł do niego również potrzebny lek. Oczekiwanie takie wyraziło w badaniu opinii pacjentów i obywateli realizowanym w ramach projektu Razem dla Zdrowia 51% respondentów. http://razemdlazdrowia.pl/konsultacje/9-rozwiazania-dotyczace-e-zdrowia
Nowoczesna polityka lekowa nie może pomijać tej potrzeby i trendu który stanie się za sprawą globalnych graczy nieuchronny w okresie obowiązywania dokumentu polityki lekowej państwa.
Rozwój narzędzi e-zdrowia zawierających funkcjonalności jakich oczekują pacjenci
Warto w rozwoju systemów informacyjnych uwzględnić oczekiwania jakie mają od nich pacjenci. Doświadczenie wdrażania e-recepty pokazuje, że pominięto w projektowaniu e-recepty praktyczne i użyteczne pacjentom funkcjonalności, które mogłyby korzystnie wpłynąć na powszechność korzystania z tego narzędzia. E recepta nie wskazuje niebezpiecznych interakcji czy alergii, nie wspiera zmniejszania wydatków prywatnych na leki, nie pomaga w dotarciu do informacji gdzie można kupić trudno dostępny lek, nie przypomina o kończącym się zapasie leku, nie wspiera przestrzegania przez pacjentów zaleceń dotyczących stosowania leków. Strategia rozwoju systemów informacyjnych powinna koncentrować się na określeniu i wdrożeniu z udziałem końcowych użytkowników oraz w oparciu o wyniki badania rozwiązań które są potrzebne pacjentom i obywatelom. Oczekiwania pacjentów i obywateli dotyczące użyteczności e-recepty przedstawiono w raporcie dotyczącym e-zdrowia dostępnym pod linkiem http://razemdlazdrowia.pl/konsultacje/9-rozwiazania-dotyczace-e-zdrowia
W strategii dotyczącej polityki lekowej państwa należy ująć plany dotyczące rozwoju e-recepty obejmujące funkcjonalności na których zależy pacjentom. Szczególnie ważny jest system informacji wskazujący w jakiej aptece w okolicy można kupić trudno dostępny lek wobec problemów na jakie napotykają pacjenci w uzyskaniu tych informacji w aptekach.
Wprowadzenie rocznego limitu wydatków prywatnych na leki
Rozwiązanie takie cieszy się poparciem 52% obywateli w świetle badań prowadzonych w ramach projektu Razem dla Zdrowia.
http://razemdlazdrowia.pl/konsultacje/12-wspolplacenie-za-swiadczenia-medyczne
Wprowadzenie rocznego limitu wydatków na leki, po przekroczeniu którego leki byłyby w danym roku wydawane pacjentom nieodpłatnie jest rozwiązaniem chroniącym przed wysoką skalą wydatków prywatnych na leki pacjentów z chorobami przewlekłymi, niezależnie od ich wieku. Warto rozważać wdrożenie takiego rozwiązania jako kolejnego narzędzia ograniczającego wydatki prywatne na leki.
Ustabilizowanie odpłatności pacjentów tak, by nie ulegała ona zmianie co 2 miesiące wraz
z publikacją kolejnej listy refundacyjnej
Ustabilizowanie odpłatności pacjentów przyczyniłoby się do redukcji ryzyka nieprzestrzegania przez pacjentów zaleceń lekarskich przy wdrażaniu zmian na listach leków refundowanych wymuszających zmiany w ordynacji leków. Propozycję zmian w tym obszarze przedłożyliśmy do Ministra Zdrowia w formie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz omawialiśmy podczas spotkań z pracownikami resortu. Przesyłam link do dokumentu zawierającego szczegóły tej propozycji opublikowanego na stronie Fundacji: http://www.mypacjenci.org/images/stanowiska/ustawa_projekt
Uwzględnienie przedstawicieli pacjentów w ciałach decyzyjnych dotyczących polityki lekowej
Udział pacjentów w procesie podejmowania decyzji zapewni uwzględnienie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach pacjentów. Pacjenci pokrywają blisko 40% efektywnych kosztów leków refundowanych. Z tego tytułu powinni móc kontrybuować w decyzjach, które dotyczą skali dopłat do leków i powinni mieć wpływa na ograniczenie skali dopłat do kosztów leków refundowanych oraz kształtowanie polityki lekowej państwa. Przedstawiciele pacjentów powinni zasiadać w Radzie Przejrzystości, Radzie Taryfikacji, Komisji Ekonomicznej oraz innych ciałach decydujących o wydatkach publicznych na leki. Wprowadzenie przedstawicieli pacjentów do tych ciał decyzyjnych będzie jednym z mechanizmów ograniczających wydatki prywatne na leki i budujących pacjentocentryczną politykę lekową. Pozyskanie kompetentnych przedstawicieli pacjentów do ciał decyzyjnych dotyczących polityki lekowej nie będzie trudnym zadaniem z uwagi na zainteresowanie licznych organizacji pacjentów tematem dostępu do innowacyjnych leków i lepszą orientacją środowisk pacjentów w tematach dotyczących leków niż świadczeń pozalekowych. Więcej na ten temat zawarliśmy w ww. projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej: http://www.mypacjenci.org/images/stanowiska/ustawa_projekt
Wprowadzenie mechanizmów zapewniających transparentność wydatków refundacyjnych
Monitorowanie wydatków powinno obejmować nie tylko publiczne ale także prywatne wydatki na leki refundowane, obejmujące także kategorię leków refundowanych wydawanych pacjentom w aptekach ze 100% odpłatnością. Opinia publiczna powinna mieć dostęp do informacji o wydatkach i oszczędnościach budżetu refundacyjnego, a pacjenci powinni współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania oszczędności w budżecie refundacyjnym. Ten element został także ujęty w złożonym przez nas projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej: http://www.mypacjenci.org/images/stanowiska/ustawa_projekt
Opieka farmaceutyczna skupiona na potrzebach pacjentów
Model pacjentocentrycznej opieki farmaceutycznej przekazaliśmy do resortu zdrowia podczas prac w ramach zespołu ds. wdrożenia pilotażu opieki farmaceutycznej. Jest on opublikowany na stronie fundacji pod linkiem: http://www.mypacjenci.org/images/stanowiska/potrzeby_pacjenta.pdf
Zakłada on włączenie zawodu farmaceuty w opiekę nad pacjentem nie tylko w aptece ale
w placówkach opieki zdrowotnej, w ramach portalu i infolinii dotyczącej rozwiązywania prostych problemów zdrowotnych bez pomocy lekarza. Opieka farmaceutyczna na jakiej zależy pacjentom zakłada dostęp farmaceuty do dokumentacji medycznej i buduje współpracę farmaceutów z innymi zawodami medycznymi na rzecz pacjentów. Opieka ta może obejmować katalog następujących usług oferowanych pacjentom:
• Poradnictwo z zakresu rozwiązywania prostych problemów zdrowotnych bez pomocy lekarza – ból głowy, brzucha, kręgosłupa, biegunka, gorączka, przeziębienie, kaszel, katar, zaparcie, zapalenie skóry, niestrawność, migrena, trądzik, drobne skaleczenia, urazy etc.
• Poradnictwo z zakresu kontroli nałogów – palenia i alkoholu
• Poradnictwo z zakresu zdrowego stylu życia i diety, kontroli wagi
• Poradnictwo z zakresu kontroli urodzin, testy ciążowe
• Poradnictwo z zakresu szczepień ochronnych
• Szczepienie przeciwko grypie
• Odnawianie recept
• Przeglądy lekowe
• Badanie ciśnienia krwi, poziomu glukozy, cholesterolu, test Chlamydia, HIV, inne
• Dostawa leków do domów dla pacjentów leżących, po hospitalizacji
• Informacja gdzie kupić trudnodostępny lek
• Informacja dotycząca nowych leków
• Poradnictwo z zakresu kontroli choroby dla pacjentów z chorobami przewlekłymi
• Poradnictwo z zakresu poruszania się po systemie opieki zdrowotnej
Tak rozumiana opieka farmaceutyczna realizowana w aptekach, zakładach opieki zdrowotnej oraz poprzez ogólnopolską infolinie jest w stanie pomóc w rozwiązaniu kryzysu kadr i środków w ochronie zdrowia. Polityka lekowa państwa jako perspektywiczny dokument strategiczny powinna uwzględniać docelową wizję opieki farmaceutycznej wychodzącą naprzeciw potrzebom pacjentów.
Dokument polityki lekowej państwa powinien uwzględniać powyższe istotne z perspektywy pacjentów pozycje, ujęte w odrębnym rozdziale dotyczącym pacjentów, na wzór rozdziałów poświęconych przemysłowi farmaceutycznemu i zawodom medycznym. Model prac nad dokumentem strategicznym, który pominął udział w pracach nad nim przedstawicieli pacjentów jako współautorów ujawnia przyczynę, dla której tak wiele i tak istotnych dla pacjentów aspektów polityki lekowej zostało w nim pominiętych. Mamy nadzieję, że dokument finalny zostanie uzupełniony o te elementy w wyniku konsultacji społecznych. W Polsce blisko 40% efektywnych kosztów leków refundowanych ponoszą pacjenci. Przy tak wysokiej kontrybucji wydatków prywatnych nie można pomijać współudziału przedstawicieli pacjentów w tworzeniu publicznych polityk dotyczących polityki lekowej. Pozostajemy do dyspozycji, gdyby autorzy dokumentu uznali że warto nadać mu bardziej pacjentocentryczny charakter.
Źródło: My Pacjenci
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pacjent / ewa borek / Fundacja MY Pacjenci / polityka lekowa państwa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31