Co powinny uwzględniać kryteria przyznawania prawa do wykonywania zawodu lekarza?

Medexpress

Opublikowano 19 listopada 2020, 12:59

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 19 listopada 2020, 12:59

W dniu 18 listopada 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko nr 130/20/P-VIII w sprawie nowelizacji projektu rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii o zmianie rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, przekazanym przy piśmie pani Iwony Michałek – sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Technologii z dnia 14 listopada 2020 r., znak: DRP-XI.0211.1.2020, rozumiejąc potrzebę wspierania środowisk medycznych, szczególnie na Białorusi w obliczu trwającego w tym kraju kryzysu społeczno-politycznego, z głębokim niepokojem przyjmuje przedmiotowy projekt w powiązaniu z procedowanymi obecnie w Parlamencie przepisami, mającymi na celu poluzowanie kryteriów dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodów medycznych na terenie RP, które Prezydium NRL uważa za zbyt daleko idące.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zawsze muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarski podkreśla, że regulacje w zakresie wymogów i procedur związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty, bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich czy obywateli innych państw, powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza do projektu jedną uwagę natury szczegółowej, dotyczącą dodawanego pkt 23 w § 1 zmienianego rozporządzenia. Projektowany przepis mówi o osobach będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych w art. 7 lub 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.), tymczasem należy zauważyć, że art. 9 ww. ustawy nie znajduje tu zastosowania z uwagi na to, że przepis ten odnosi się do osób nieposiadających prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jedynie mogą udzielać określonych czynności wchodzących w zakres wykonywania zawodu lekarza w drodze wyjątku od ogólnej zasady określającej wymóg posiadania prawa wykonywania zawodu.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / nil
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31