Co się zmieni ws. szkoleń pielęgniarek i położnych, które przetaczają krew?

Medexpress

Opublikowano 27 marca 2020, 12:35

busy hospital corridor Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 27 marca 2020, 12:35

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 1026), zwanym dalej „rozporządzeniem o szkoleniu pielęgniarek i położnych”, które stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia zawartego w art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222), zwanej dalej „ustawą”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w dniu 11 marca 2020 r. stan pandemii dla zakażenia SARS-CoV- 2, zaś 13 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), zgodnie z którym od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie, wraz z odwołaniem stanu epidemicznego, wprowadzony został (bezterminowo) stan epidemii na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).

W związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania lub ograniczania szerzenia się i zwalczania COVID-19 oraz na wypadek wystąpienia innych nadzwyczajnych sytuacji epidemicznych, proponuje się dokonanie zmiany w rozporządzeniu o szkoleniu pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja rozporządzenia o szkoleniu pielęgniarek i położnych zakłada, iż w określonych sytuacjach, tj. w przypadku:

1) stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej albo innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, będą mogły być przedłużone zaświadczenia dla pielęgniarek i położnych o odbyciu szkolenia podstawowego, na podstawie którego dana osoba nabywa uprawnienia do przetaczania krwi i jej składników. Termin ważności takiego zaświadczenia zostanie przedłużony o 6 miesięcy z mocy prawa w przypadku, o którym mowa w § 6a ust. 1 (stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii). Jednocześnie, w razie nieustania okoliczności, będących podstawą przedłużenia ważności zaświadczeń, ważności zaświadczeń może zostać przedłużona o dalszy czas określony okres, jednak nie przekraczający trzech miesięcy (§ 6a ust. 3). Rozporządzenie zawiera również rozwiązanie na wypadek braku możliwości przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego już po ustaniu okoliczności, o których mowa w § 6a ust. 1 i 2 (§ 6a ust. 4 i 5).

Należy bowiem mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy, przetoczenia krwi lub jej składników może dokonywa , na zlecenie lekarza, pielęgniarka lub położna wykonująca zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, pod warunkiem że odbyła organizowane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA odpowiednie przeszkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone zaświadczeniem. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia o szkoleniu pielęgniarki i położnej, przeszkolenie to jest przeprowadzane w formie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego, które powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Brak regulacji, jakie są wprowadzane w rozporządzeniu, może doprowadzić do sytuacji, w której, z uwagi na niemożność przeprowadzenia szkoleń uzupełniających, zaświadczenie o nabyciu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników straci ważność. Tym samym część pielęgniarek i położnych nie będzie mogła przetaczać krwi i jej składników, co w konsekwencji może narazić pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet życia.
Konsekwencją ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo zaistnienia sytuacji niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, jest bowiem wstrzymanie możliwości prowadzenia szkoleń w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.

Przedłożony projekt przewiduje, iż rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Mając na uwadze obecne okoliczności (sytuacje epidemiczną oraz działania podejmowane w celu jej zwalczenia i ograniczenia), zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie skróceniu vacatio legis w przypadku przedmiotowego rozporządzenia nie stoi

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

położne / RCL / pielęniarki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31