Rozporządzenie MZ

Co z egzaminami specjalizacyjnymi pielęgniarek i położnych?

Medexpress

Opublikowano 17 marca 2020, 10:22

pielęgniarka Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 17 marca 2020, 10:22

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, m.in. warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanym dalej „egzaminem”, w tym terminy przeprowadzania egzaminu państwowego.

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w egzaminie może pojawić się konieczność odwołania egzaminu w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Konsekwencją odwołania będzie konieczność wyznaczenia nowego terminu egzaminu.

O odwołaniu egzaminu i terminie przedłużenia sesji egzaminacyjnej minister właściwy do spraw zdrowia poinformuje za pomocą jego strony internetowej i strony internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej „Centrum”.

Niezależnie od powyższej zmiany w projekcie proponuje się możliwość wyrażenia zgody przez właściwe podmioty, na wniosek organizatora kształcenia, na wydłużenie okresu trwania form kształcenia podyplomowego w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w danej formie kształcenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

W § 2 projektu rozporządzenia przewiduje się, iż rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W ocenie wnioskodawcy działania przewidziane w projekcie rozporządzenia są konieczne z uwagi na ochronę zdrowia publicznego i pilną reakcję na wzrost ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 a termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego.

Treść rozporządzenia TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgnarki / położne / położnictwo / pielęgniarstwo
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28