Rozporządzenie MZ: Co z wyjazdami do ośrodków rehabilitacyjnych?

Fot. Thinkstock/Getty Images
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Medexpress 2020-03-17 11:51

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zakłada się, że będzie możliwa realizacja zadań służbowych przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz żołnierzy wojsk sojuszniczych w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, bez konieczności odbywania kwarantanny. Co jest wskazane, gdyż wojsko może uczestniczyć w zwalczaniu epidemii COVID-19.

Ponadto zostaną wstrzymane wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje z ponad 90 ośrodkami rehabilitacyjnymi na podstawie 140 zawartych umów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednorazowo kieruje do ośrodków rehabilitacyjnych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w ramach wszystkich profili schorzeń powyżej 5 000 osób. Dodatkowo zmiany w tym zakresie odnoszą się także do Centrów Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Należy wprowadzić ograniczenie działalności tych podmiotów, gdyż jest ona zbliżona do lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w obowiązującym rozporządzeniu.

Celem dodania § 7a do rozporządzenia jest umożliwienie zdalnego wystawiania oraz potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceń naprawy tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności. Dzięki temu, wyeliminowany zostanie osobisty kontakt między pacjentem i lekarzem (dla zleceń wystawianych na tzw. ń nowych zasadach), jak również konieczność wizyty pacjenta w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia celem potwierdzenia zlecenia (dla zleceń wystawianych na tzw. starych zasadach) – co przyczyni się do ograniczenia zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się przepis przejściowy związany ze znaczącym ograniczeniem działalności przez ośrodki rehabilitacji, z którymi ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopisane umowy, i podmioty lecznicze utworzone przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, przepis ten zakłada wsteczne stosowanie objętych nim regulacji. Wprowadzone w § 2 projektu rozporządzenia pojęcie turnusu zawarte jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. poz. 1457) w odniesieniu do okresu pobytu w ośrodku osób skierowanych na rehabilitację. Jest ono m.in. jednym z parametrów przedmiotu konkursu ofert. Przepis § 2 projektu rozporządzenia odnosi się do daty 14 marca 2020 r. gdyż z tym dniem ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, iż rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Taki termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i jest zgodny z art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

Treść rozporządzenia TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także