Czy będzie więcej izolatoriów?

Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.
Medexpress 2020-10-28 14:17

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia, zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.).

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym jest konieczne podejmowanie jak najszerszych i najskuteczniejszych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do czego przyczyni się określenie standardów organizacyjnych opieki w izolatoriach.

Ze względu na znaczny rozwój epidemii, w celu zwiększania liczby izolatoriów, rozszerzono katalog podmiotów, które będą mogły zostać przekształcone w izolatoria, co pozwoli na optymalne wykorzystanie obiektów z odpowiednią infrastrukturą np. sanatoria.

Projekt rozporządzenia przewiduje, iż wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na cel jak najszybszego poszerzeni grona osób, które mogą być objęte opieką izolatorium.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także