Czy do logopedy będzie trzeba mieć e-skierowanie?

122584470
Fot. Thinkstock/Getty Images
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.
Medexpress 2020-12-28 11:14

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) nowelizuje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711) przez dookreślenie, iż do wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, zwanego dalej „SIM”, należą ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia.

Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej w SIM dotyczy m. in. świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej enumeratywnie określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wyłącza z katalogu świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej, poradę specjalistyczną – logopedię, pomimo, iż mieści się ona w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Porady specjalistycznej z zakresu logopedii może udzielać osoba fizyczna, która wykonuje zawód medyczny inny niż zawód lekarza, pielęgniarki lub położnej i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, niemniej jednak nie wykonuje działalności leczniczej, tym samym nie ma obowiązku rejestrowania swojej działalności w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Z kolei możliwość zarówno wystawiania jak i realizacji e-skierowania wystawianego w SIM jest nierozłączanie związana z podłączeniem się do systemu e-zdrowie (P1), a to kolei jest możliwe tylko w przypadku posiadania konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W związku z powyższym, dążąc do utrzymania możliwości realizacji skierowań z zakresu porady specjalistycznej – logopedii, przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niezbędnym było wyłączenie z katalogu świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej, porady specjalistycznej – logopedii, pomimo, iż mieści się ona w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera rozstrzygnięć intertemporalnych albowiem wprowadzenie takich przepisów nie jest celowe i nie jest wymagane dla zapewnienia dostępu do porady specjalistycznej z zakresu logopedii, dla których skierowania i tak są wystawiane w formie papierowej i taka forma ma zostać utrzymana. Projektowane rozporządzenie, wobec zmian w zakresie skierowań, które wchodzą w życie z dniem 8 stycznia 2021 r., zagwarantuje możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych ww. zakresie na podstawie skierowania wystawianego w postaci papierowej, tak jak ma to miejsce aktualnie.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Proponowany termin wejścia w życie nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Proponowany termin jest uzasadniony koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia sprawnej realizacji zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, bowiem wyłączenie z katalogu świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej, porady specjalistycznej – logopedii, pomimo, iż mieści się ona w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, utrzyma możliwość realizacji skierowań z zakresu porady specjalistycznej – logopedii, przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niezarejestrowanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, od której to rejestracji co do zasady jest uzależniona możliwość realizacji e-skierowań wystawianych w SIM. Powyższe przełoży się na zwiększenie dostępności przedmiotowych świadczeń, a tym samym zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także