Czy Ministerstwo Zdrowia zmieni mundury ratownikom?

Medexpress

Opublikowano 22 kwietnia 2021, 09:45

177814420 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 22 kwietnia 2021, 09:45

Projektowane rozporządzenie zawiera rozwiązania koncepcyjnie zbliżone do przyjętych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 2487), jednakże istotnie zmienia charakterystykę dotychczas stosowanego umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego naziemnych i lotniczych. Proponowane zmiany są wynikiem wieloletniej obserwacji użytkowanego umundurowania, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu oraz stanowią odpowiedź na wnioski zgłaszane przez organizacje społeczne zrzeszające personel użytkujący umundurowanie. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę załącznika nr 2, przede wszystkim w zakresie koloru specjalistycznego środka transportu sanitarnego. Obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego. Wprowadzana zmiana ogranicza kolor tych pojazdów tylko do koloru żółtego. Zmiana przepisów w tym zakresie jest podyktowana koniecznością ujednolicenia kolorystyki pojazdów wykorzystywanych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na dostosowanie wymagań w powyższym zakresie przewidziano okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2029 r., co w pełni umożliwi dysponentom zespołów ratownictwa medycznego wymianę ambulansów w ramach kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, doprecyzowano elementy oznakowania specjalistycznego środka transportu sanitarnego, w szczególności przez dodanie kryptonimu zespołu ratownictwa medycznego określonego w SWD PRM.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 3 (tabela nr 1 i nr 2) do rozporządzenia. Zmiany dotyczą głównie charakterystyki poszczególnych elementów umundurowania. Dotychczas stosowaną koszulę zastąpiono bardziej uniwersalną bluzą ze wzmocnionej tkaniny typu Rip – Stop, zrezygnowano z obowiązku wykorzystywania czapki letniej oraz wprowadzono rysunki pomocnicze obrazujące w sposób graficzny elementy umundurowania.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany dotyczące oznaczenia funkcji i nazwiska tożsame z oznaczeniami przyjętymi w innych służbach (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna), przez noszenie emblematów funkcji i nazwiska odpowiednio po lewej i prawej stronie. Znormalizowano również umieszczenie flagi państwowej na rękawie oraz znaku graficznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zmiany nie spowodują wzrostu kosztów zakupu umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ nie zmieni się liczba elementów umundurowania.

Projekt rozporządzenia wprowadza także zmiany w załączniku nr 4 (tabela nr 1 i nr 2) do rozporządzenia, który dotyczy umundurowania członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz precyzuje podstawowe wymagania, jakie ma spełniać umundurowanie. Zmiany normują kolorystykę umundurowania określoną barwą czerwoną z elementami wstawek w kolorze czarnym. Projekt wprowadza również zmiany w zakresie wymagań technicznych i użytkowych w podziale na pory roku, w jakich przedmioty mają być użytkowane (lato, zima lub cały rok).

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego, zakupione lub wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w załączniku nr 3 i 4 do rozporządzenia, może być używane do wyczerpania zapasów magazynowych lub jego zużycia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RCL / ratownicy medyczni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28