GIS z Departamentem Bezpieczeństwa Chemicznego

Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2020, 08:17

Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2020, 08:17

W odniesieniu do obowiązujących regulacji projekt rozporządzenia przewiduje zmianę
nazwy Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi na Departament Bezpieczeństwa
Chemicznego. Projektowana zmiana odzwierciedla zakres i rodzaj realizowanych zadań.
Uzasadniona jest również przejęciem przez Departament realizacji zadań związanych
z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich
mieszanin, produktów biobójczych oraz detergentów, a także współpracy w zakresie nadzoru
nad chemikaliami z odpowiednimi jednostkami międzynarodowymi, w tym z Europejską
Agencją Chemikaliów w Helsinkach, w szczególności poprzez pełnienie funkcji członka
Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów oraz udział w pracach Grup
Roboczych, jak również członkostwa w sieci CLEEN (Chemicals Legislation European
Enforcement Network). W zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów
biobójczych Departament realizuje w zakresie właściwości Głównego Inspektora Sanitarnego zadania koordynacyjne związane z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającym dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z dnia 25.06.2019, str. 1). Ta szczególnie istotna część działalności zostanie wskazana w nazwie departamentu

Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

gis
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28