Ile wyniesie wzrost całkowitego budżetu na refundację w 2020 roku?

Pixabay
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.
Medexpress 2020-12-30 08:45

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2456, z późn. zm.). Potrzeba nowelizacji wynika z projektowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, zmiany planu finansowego Funduszu na 2020 r. zakładającej zwiększenie całkowitego budżetu na refundację.

Zgodnie z przedłożoną przez prezesa Funduszu prognozą wzrostu całkowitego budżetu na refundację w 2020 r., wynikającą z analiz finansowych przedstawionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1 908 387 000 zł względem roku poprzedniego.

Mając na uwadze powyższe dane przyjęto zwiększenie dotychczasowego całkowitego budżetu na refundację w 2020 r. przez zwiększenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na:

1) finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, do kwoty 372 620 000 zł;

2) finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej do kwoty 40 489 000 zł;

3) refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach, do kwoty 1 495 278 000 zł.

Ponadto należy dodać, że przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2020 nie będzie powodować przekroczenia 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu, o której to sumie mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.).

Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2020 pochodzić będą ze środków funduszu zapasowego Funduszu oraz ze zmian planu finansowego Funduszu związanego ze wzrostem przychodów Funduszu ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Projekt rozporządzenia wynika z rozporządzenia ministra finansów z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 1625), określającego m.in. nowy wzór planu finansowego Funduszu, zgodnie z którym do kwoty środków całkowitego budżetu na refundację zalicza się także:

1) ratunkowy dostęp do technologii lekowej,
2) koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy (leki 75+),
3) koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy (leki dla kobiet w ciąży),

W związku z powyższym prognozowane wykonanie całkowitego budżetu na refundację uwzględniające ww. nowe pozycje kosztów oraz dodatkowe potrzeby zgłoszone przez niektóre oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2020 wyniosą 1 908 387 000 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) dniem wejścia w życie aktu normatywnego może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie tego aktu i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Brak vacatio legis w tym przypadku podyktowany jest faktem, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. Biorąc pod uwagę materię, jaką reguluje przedmiotowy akt wykonawczy zasadne jest, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ze względu na fakt, że reguluje ono kwestie techniczne dotyczące podziału określonej kwoty, wcześniejsze wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego.

Projektowana regulacja może mieć niewielki pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość przez zwiększenie przychodów producentów i dystrybutorów leków. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na funkcjonowanie rodziny, osoby starsze i osoby niepełnosprawne, jedynie mogą odciążyć gospodarstwa domowe pacjentów z konieczności wydatkowania prywatnych środków finansowych na leczenie.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także