Jakie będą zmiany ws. finansowania programów lekowych?

Medexpress

Opublikowano 02 marca 2021, 15:08

Medexpress

Opublikowano 02 marca 2021, 15:08

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, na mocy którego prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązany jest do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia nr 162/2020/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 12), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o refundacji”.

Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

1) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego katalog świadczeń i zakresów i polegają na:
a) dodaniu kodu zakresu 03.0000.413.02 „Leczenie pacjentów z chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,

b) aktualizacji zapisu w wierszu „Uwagi” przy świadczeniu 5.08.07.0000027 „przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z podaniem toksyny botulinowej typu A pod kontrolą elektromiografii, stymulacji elektrycznej mięśnia i/lub ultrasonografii w leczeniu spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu”, poprzez dodanie zapisu „produkt możliwy do rozliczenia jedynie w przypadku zastosowania i wykazania do rozliczenia procedury zgodnie ze słownikiem ICD9: 89.394, 89.395 i/lub 88.793”;

c) aktualizacji zapisu w wierszu „Uwagi” przy świadczeniu 5.08.07.0000028 „hospitalizacja związana z podaniem leku u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2”, w związku z publikacją zarządzenia prezesa NFZ Nr 37/2021/DSOZ z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego katalog ryczałtów za diagnostykę i polegają na dodaniu kodu świadczenia 5.08.08.0000144 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

3) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:

a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnej: 5.08.09.0000006 Bevacizumabum - GTIN: 05415062349342, 05415062349359,
b) dodaniu substancji czynnej i kodu GTIN: 5.08.09.0000196 Ketoanalogi aminokwasów - GTIN: 05909990338511,
c) usunięciu kodów GTIN dla substancji czynnej: 5.08.09.0000015 Entekavirum - GTIN: 05902020926979, 05902020926986,
- w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

4) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na dodaniu wymagań dla programu lekowego B.113. „Leczenie pacjentów z chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

5) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego wykaz programów lekowych i polegają na dodaniu programu lekowego B.113. „Leczenie pacjentów z chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

6) załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego Katalog współczynników i polegają na obniżeniu progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnych o kodach:

a) 5.08.09.0000055 sildenafilum (stała doustna postać farmaceutyczna):
z 0,0672 na 0,0492;
b) 5.08.09.0000065 trastuzumabum (postać dożylna): z 3,9415 na 2,9112,
c) 5.08.09.0000061 tobramycinum: z 0,0565 na 0,0472,
d) 5.08.09.0000019 everolimusum: z 11,7419 na 10,0820,
- w związku z analizą średnich cen leków w miesiącu grudniu 2020 roku.

Oznaczenie momentu stosowania przepisów w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem ministra zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych ministra zdrowia w sprawie objęcia refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu.
Wobec powyższego zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnie opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnie opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / programy lekowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31