Jakie będą zmiany ws. praktyki zawodowej dotyczącej kształcenia fizjoterapeutów?

Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2019, 10:14

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2019, 10:14

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.


Projektowane rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 25 września
2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952). Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli
i przedsiębiorców”. Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że - w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny wyłącznego stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem - jeśli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych - dokonać można drogą elektroniczną. Istotny element tego procesu stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162). Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek.

Projekt zawiera regulację przejściową, zgodnie z którą przepisów załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do dzienników praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia w zakresie fizjoterapii, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Utrzymanie w mocy możliwości stosowania dotychczasowych kart ułatwi przebieg procesu praktyki.

Projekt wejdzie w życie po upływie 14 dnia o dnia ogłoszenia.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie w jakim nie będą oni obowiązani do zaopatrywania się i stosowania wyłącznie pieczęci lub pieczątek.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / fizjoterapia / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31