Jakie nieprawidłowości w realizacji świadczeń ujawniły kontrole NFZ?

Medexpress 2019-01-04 07:51

NFZ przedstawił informację o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w trzech kwartałach 2018 roku.


W tym okresie oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 1400 kontroli, w ramach których skontrolowały 1474 umowy, z czego 672 umów w ramach kontroli planowych oraz 802 umów w ramach kontroli doraźnych.

Kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).

Typowe nieprawidłowości ujawniane w toku kontroli:
- niezasadne lub nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niezgodnie ze stanem faktycznym;
- sprawozdanie i rozliczenie świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji
medycznej (procedury/porady/inne);
- realizacja świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym;
- udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
- niewykonywanie wszystkich wymaganych badań i konsultacji specjalistycznych;
- brak spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego
świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby
nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny);
- brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);
- brak lub ograniczenie dostępności do świadczeń, nieudzielanie świadczeń w czasie lub
miejscu ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem;
- brak wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
- brak wymaganych certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających
dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku;
- gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji
medycznej w sposób naruszający przepisy prawa;
- prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa (nieprowadzenie
list oczekujących, przekazanie danych z zakresu listy oczekujących niezgodnych ze
stanem rzeczywistym, nieprawidłowy zakres danych gromadzonych na liście
oczekujących).

Łącznie, skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych,
w I-III kwartale 2018 roku wyniosły 55 187 870,01 zł.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także