Jakie nieprawidłowości w realizacji świadczeń ujawniły kontrole NFZ?

Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2018, 10:34

Medexpress

Opublikowano 07 czerwca 2018, 10:34

NFZ przedstawił informację o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2018 roku.


W tym okresie oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 425 kontroli, w ramach których skontrolowały 454 umowy, z czego 206 umów w ramach kontroli planowych oraz 248 umów w ramach kontroli doraźnych.

Kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).


NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Typowe nieprawidłowości ujawniane w toku kontroli:

  • niezasadne lub nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niezgodnie ze stanem faktycznym;
  • sprawozdanie i rozliczenie świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej (procedury/porady/inne);
  • realizacja świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym;
  • udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
  • brak spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielająceg świadczeń;
  • brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);
  • brak lub ograniczenie dostępności do świadczeń, nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem;
  • brak wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
  • gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa;
  • prowadzenie list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa (nieprowadzenie list oczekujących, przekazanie danych z zakresu listy oczekujących niezgodnych ze stanem rzeczywistym).

Inne, niefinansowe skutki przeprowadzonych kontroli przez oddziały wojewódzkie
Funduszu w pierwszym kwartale 2018 obejmowały m.in.:
- przekazanie wystąpienia pokontrolnego do organu założycielskiego;
- przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do organu założycielskiego;
- przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do innych instytucji;
- powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- rozwiązanie umowy z określonym terminem wypowiedzenia;
- rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia;
- rygor rozwiązania umowy.

Łącznie, skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych, w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosły 29 744 096,37 zł.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / kontrole / kontrole NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31