Jakie opłaty za krew w 2021 r.?

200252911-001
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r.
Medexpress 2020-07-30 13:56

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. oraz z 2020 r. poz. 567), zwanej dalej „ustawą o publicznej służbie krwi”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Projekt zakłada następujące opłaty za krew i jej składniki:
1) 275 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
2) 186 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
3) 263 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
4) 558,60 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek
płytkowych z krwi pełnej;
5) 1111 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych
z aferezy;
6) 1255 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
7) 100 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
8) 195 zł - za jednostkę krioprecypitatu.

Oznacza to, że opłaty za krew i jej składniki w 2021 r. nie zmienią się w stosunku do 2020 r.

PDF

Zobacz także