Jakie stanowiska podjęło PNRL w dniu 4 marca 2021 roku?

166776377
Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2021-03-08 13:33

4 marca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Poniżej zamieszczamy ich treść.

Stanowisko nr 25/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Stanowisko nr 26/21/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, zwraca uwagę na to, iż proponowana zmiana istotnie zmniejsza pakiet informacji, które dotychczas lekarz kierujący był zobowiązany zawrzeć w dokumentacji. Informacje te są ponadto w kilku podpunktach tożsame z danymi z karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, która również jest częścią dokumentacji wypełnianej przy skierowaniu na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Jednocześnie Prezydium NRL uważa za zasadne, aby w zakresie choroby zawodowej jaką jest dla personelu medycznego COVID-19 wydane zostało odrębne rozporządzenie, wprowadzające odpowiednie zasady orzekania oraz sposobu dokumentowania.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także