Jakie szkolenia muszą odbyć ratownicy?

Medexpress

Opublikowano 08 czerwca 2017, 10:07

Fot. Jacek Sopotnicki / Thinkstock
Medexpress

Opublikowano 08 czerwca 2017, 10:07

Projekt rozporządzenia określa formy samokształcenia, sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych, zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz zaświadczenia o wpisie na tę listę, sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego oraz wzór karty doskonalenia zawodowego.
Samokształcenie będzie realizowane w następujących formach: seminarium; przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu; udział w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych; przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu; udział kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych, udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców; udział w kursach realizowanych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem; opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego. Wszystkie powyższe formy samokształcenia powinny być realizowane z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w § 4 projektu rozporządzenia. Dodatkowo seminarium powinno trwać nie krócej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i być realizowane zgodnie z programem nauczania, opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na miejsce, w którym będzie odbywać się kształcenie.

Doskonalenie zawodowe realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / mz / ratownicy medyczni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31