Jakie zmiany czekają izby wytrzeźwień?

78156727
Thinkstock/GettyImages
W czwartek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Medexpress 2019-06-27 11:10

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1850) wynika z przyjęcia przez Radę
Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek
przez obywateli i przedsiębiorców. Celem zmiany jest zliberalizowanie przepisów przez umożliwienie czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki lub pieczęci jednostki.

Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu rezygnacje ze stosowania pieczęci w § 3 w ust. 3 w zdaniu drugim zmienianego rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz wskazanie że niektóre dane identyfikujące określone w załączniku nr 2 tego rozporządzenia mogą być naniesione także w formie pieczęci, nadruku lub naklejki.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie w jakim byli oni obwiązani do zaopatrywania się w pieczątki i ich stosowania.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z
późn. zm.), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także